Răspunderea juridică civilă a administratorului societăţii comerciale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă

30,82 Lei

ISBN: 978-606-591-421-6

DOI: 10.5682/9786065914216

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 387

Editura: Editura Universitară

Autor: Carmen Todică

Momentan indisponibil
Cod Produs: SKU-10131 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)

Lucrarea „Răspunderea juridică a administratorului societăţii comerciale” are un domeniu larg de interes social, cu implicaţii juridice care îi interesează deopotrivă pe specialiştii dreptului (teoreticieni şi practicieni) dar şi pe orice administrator de societate comercială, fiind un adevărat ghid de conduită al acestuia, în scopul evitării angajării răspunderii juridice. În acelaşi timp, ea este deopotrivă necesară şi oportună. Necesară, întrucât reuneşte sistematizat, doctrina şi practica judiciară, constituind o bună bază de cercetare şi aprofundare a răspunderii juridice civile a administratorului. Oportună, deoarece este realizată într-un moment în care economia de piaţă în România a intrat într-o fază de maturitate, fază în care administratorii societăţilor comerciale (de altfel, societăţile sunt principalii operatori economici) trebuie să concretizeze răspunderile pe care şi le asumă în cadrul fiecărui raport juridic pe care îl stabilesc în numele societăţii administrate.

Pe parcursul acestei lucrări am încercat să oferim o prezentare amplă a problematicii complexe a răspunderii juridice civile a administratorului societăţii comerciale, aceasta cu atât mai mult cu cât, dispoziţiile noului Cod civil – Legea nr. 287/2009 a introdus noi reguli pe scena dreptului românesc, direct aplicabile şi administratorului societăţii comerciale. În esenţă, lucrarea este o incursiune asupra opiniilor doctrinare controversate, „dublate” de soluţiile oferite de instanţele de judecată, pe cât posibil, recente (incluzând şi recursuri în interesul legii asupra unor probleme privind răspunderea administratorului, neunitar soluţionate în practică, precum şi decizii ale Curţii Constituţionale asupra unor excepţii de neconstitu­ţionalitate a textelor de lege cu incidenţă în domeniul analizat), oferind şi soluţia pe care am considerat-o ca fiind adecvată.

Având în vedere că, administratorul societăţi comerciale are atribuţii bine determinate de lege, începând din momentul constituirii societăţii, continuând cu funcţionarea şi administrarea acesteia, până în faza dizolvării şi lichidării, am considerat util să analizăm şi obligaţiile administratorului, în toate aceste etape de existenţă a societăţii, subliniind caracterul delictual sau contractual al răspunderii acestuia în caz de nerespectare, analizând sancţiunile aplicabile, şi chiar propunând, acolo unde ni s-a permis acest lucru, modificarea unor texte de lege sub aceste aspecte, completarea lacunelor legii şi „eliminarea eventualelor inadvertenţe legislative”.

Referitor la răspunderea organelor de conducere ale societăţii comerciale în procedura insolvenţei, este acoperită şi această perioadă din viaţa unei societăţi comerciale, cu consecinţele sale specifice, potrivit cu reglementarea cuprinsă în Legea nr. 85/2006, cu modificările ulterioare. Lucrarea cuprinde o reală analiză a opiniilor exprimate în literatura de specialitate şi a soluţiilor de practică juridică, în materia răspunderii administratorului în insolvenţă asupra problemelor privind condiţiile angajării răspunderii, dat si o analiză a fiecărei fapte ilicite, în parte, prevăzute de art. 138, cu caracteristicile specifice şi susţinând sau criticând poziţia literaturii juridice şi a practicii judecătoreşti în materie.

           

Autoarea

  • Răspunderea juridică civilă a administratorului societăţii comerciale. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă

    Descarca

Abrevieri  / 9

Summaries of the PhD Thesis chapters / 11


Cap. I. Răspunderea juridică a administratorului societăţii comerciale / 15

Secţiunea I Aspecte generale privind răspunderea juridică a administratorului societăţii comerciale / 15

1. Importanţa răspunderii juridice a administratorului / 15

2. Formele răspunderii juridice a administratorului / 16

2.1. Răspunderea civilă / 17

2.2. Răspunderea contravenţională / 19

2.3. Răspunderea penală / 19

Secţiunea a II-a Răspunderea juridică civilă a administratorului societăţii comerciale   / 20

1. Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale. Delimitarea faţă de răspunderea civilă a persoanei juridice / 20

2. Natura juridică a răspunderii civile a administratorului / 23

3. Formele răspunderii civile patrimoniale a administratorului / 25


Cap. II. Sancţiuni specifice răspunderii juridice civile a administratorului societăţii comerciale / 32

Secţiunea I Sancţiuni specifice răspunderii patrimoniale a administratorului / 32

&1. Obligarea la plata de despăgubiri / 32

1. Fundamentul juridic al obligaţiei / 32

2. Condiţiile acordării de despăgubiri. Criterii de apreciere a culpei administratorului /33

3. Evaluarea despăgubirilor / 38

& 2. Solidaritatea răspunderii administratorilor / 41

Secţiunea II. Sancţiuni specifice răspunderii nepatrimoniale a administratorului / 46

&1. Revocarea administratorului / 46

1. Natura juridică a revocării / 46

2. Competenţa decizională a revocării administratorului / 50

4. Efectele juridice ale revocării din funcţia de administrator / 62

5. Limitele controlului judiciar asupra hotărârii de revocare / 66

&2. Revocarea preşedinţilor organelor colective de administrare. Particularităţi / 74

&3. Revocarea directorilor societăţii pe acţiuni. Particularităţi / 76

&4. Revocarea administratorului  persoană juridică /77

&5. Excluderea asociatului administrator / 80


Cap. III. Acţiunea în răspundere a administratorului societăţii comerciale / 82
 

Secţiunea I. Particularităţi ale acţiunii în răspundere a administratorului societăţii comerciale / 82

1. Consideraţii generale privind acţiunea în răspundere / 82

2. Acţiunea în răspundere a adunării generale (acţiune socială) / 87

2.1. Regimul juridic derogator al dispoziţiilor art. 155 din lege / 87

2.2. Competenţa de a decide promovarea acţiunii în răspundere. Condiţii de cvorum şi majoritate necesare pentru adoptarea hotărârii / 90

3. Acţiunea în despăgubiri a acţionarilor minoritari (acţiunea socială ut singuli) / 93

4. Aspecte procedurale în acţiunea în răspundere / 96

4.1. Calitatea procesuală în acţiunea în răspundere / 96

4.2. Obiectul acţiunii în răspundere / 97

4.3. Procedura de soluţionare a acţiunii în răspundere / 98

5
. Aspecte de drept comparat privind acţiunea în răspundere / 101

Secţiunea a II a. Cauze care înlătură răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale / 103

1. Cauze generale care înlătură răspunderea civilă a administratorului / 103

2. Regula judecăţii de afaceri  cauză exoneratoare de răspundere / 107

2.1. Natura juridică a regulii „judecăţii de afaceri” / 107

2.2. Domeniul de aplicare al „regulii judecăţi de afaceri” / 111

2.3. Condiţiile de aplicabilitate ale „regulii judecăţii de afaceri” / 112

2.4. Efectele juridice ale „regulii judecăţii de afaceri” / 114


Cap. IV. Răspunderea civilă a administratorului faţă de societate / 116

Secţiunea I. Răspunderea civilă directă a administratorului faţă de societate / 116

&1. Fundamentul răspunderii / 116

&2. Cazuri de răspundere directă a administratorului faţă de societate / 117

1. Răspunderea administratorului pentru neexecutarea obligaţiile preliminare constituirii societăţii. Sancţiuni aplicabile / 117

1.1. Obligaţia de a solicita înmatricularea societăţii / 117

1.2. Obligaţia administratorului, desemnat reprezentant al societăţii,  de a depune semnătura la Registrul comerţului / 119

1.3. Obligaţia de a încheia o asigurare de răspundere profesională / 122

2
. Răspunderea administratorului pentru neexecutarea formalităţilor legale de constituire a societăţii comerciale. Sancţiuni aplicabile / 124

2.1. Obligaţia de a remedia neregularităţile privind constituirea societăţii comerciale / 124

2.2. Obligaţia de a prelua de la fondatori documentele şi corespondenţa referitoare la constituirea societăţii / 129

3. Răspunderea administratorului pentru neîndeplinirea obligaţiilor privind activitatea curentă a societăţii. Sancţiuni aplicabile / 130

3.1. Obligaţia de a administra societatea / 130

3.2. Obligaţia de a convoca adunarea generală a asociaţilor / 141

3.3.  Obligaţia de a urmări efectuarea de către asociaţi a vărsămintelor datorate / 148

3.4. Obligaţia de a răspunde de realitatea dividendelor plătite / 150
3.5. Obligaţia de a ţine registrele prevăzute de lege şi de a urmări efectuarea corectă a evidenţelor şi menţiunilor din aceste documente / 151

3.6. Obligaţia de a aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale precum şi a îndatoririlor prevăzute de lege sau de actul constitutiv / 157

4. Răspunderea administratorului pentru neîndeplinirea obligaţiilor legale. Sancţiuni aplicabile / 157

4.1. Obligaţia de informare a asociaţilor cu privire la activitatea societăţii / 158

4.2. Obligaţia de fidelitate faţă de societate / 163

4.2.1.   Obligaţia de non-concurenţă / 163

4.2.2.   Obligaţia de loialitate  / 73

4.3. Obligaţia de prudenţă şi diligenţă  / 182

4.3.1.   Conceptul de obligaţie de prudenţă şi diligenţă / 183

4.3.2.   Conţinutul obligaţiei de prudenţă şi diligenţă / 184

4.4. Obligaţia de confidenţialitate / 188
5. Răspunderea administratorului pentru frauda comisă în dauna societăţii. Sancţiuni aplicabile    / 191

5.1. Precizări prealabile / 191

5.2. Conceptul de „fraudă în dauna societăţii” / 193

5.3. Delimitarea „fraudei în dauna societăţii” de abuzul de putere / 203

5.4. Sancţiuni aplicabile asociatului administrator în cazul fraudei / 206

6. Răspunderea administratorului pentru prejudiciul de credibilitate adus societăţii ca urmare a pierderii onorabilităţii. Sancţiuni aplicabile / 211

7. Răspunderea administratorului în faza de dizolvare şi lichidare a societăţii. Sancţiuni aplicabile / 213

7.1. Obligaţia negativă de a nu întreprinde noi operaţiuni din momentul dizolvării / 214

7.2. Obligaţia administratorilor de a-şi continua mandatul până la intrarea în funcţie a lichidatorilor / 216

7.3. Obligaţia de a pregăti gestiunea societăţii în vederea predării către lichidatori    /217

7.4. Obligaţia de a preda gestiunea societăţii lichidatorilor / 218

8. Răspunderea administratorului în faza de fuziune sau divizare a societăţii comerciale. Sancţiuni aplicabile / 220

8.1.  Obligaţiile administratorului în faza de fuziune sau divizare a societăţii / 220

8.1.1. Obligaţia întocmirii şi depunerii proiectului de fuziune sau de divizare  / 220

8.1.2. Obligaţia de informare a asociaţilor cu privire la oportunitatea şi consecinţele fuziunii sau divizării / 222

8.2. Răspunderea administratorilor pentru neregularităţile comise în cadrul operaţiunilor de fuziune sau divizare / 224

Secţiunea a II-a. Răspunderea civilă indirectă a administratorului pentru fapta altei persoane / 225

&1. Fundamentul răspunderii / 225

&2. Cazuri de răspundere indirectă a administratorului pentru fapta altei persoane /226

1. Răspunderea civilă pentru faptele personalului subordonat / 226

2. Răspunderea civilă pentru faptele administratorilor ce l-au precedat în funcţie / 228

3. Răspunderea solidară a primilor administratori şi fondatorilor în cazul societăţilor pe acţiuni constituite prin subscripţie publică / 230

Secţiunea a III-a. Răspunderea civilă „de regres” a administratorului faţă de societate / 231

&1. Fundamentul răspunderii / 231

&2. Cazuri privind răspunderea „de regres” a administratorului faţă de societate / 234

1. Răspunderea de regres în ipoteza actelor şi faptelor juridice încheiate de administrator / 234

2. Răspunderea „de regres” a administratorului în caz de neîndeplinire a unor obligaţii legale / 238


Cap. V. Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale faţă de terţe persoane / 242

Secţiunea I. Fundamentul răspunderii administratorului societăţii comerciale faţă de terţi / 242

Secţiunea a II-a. Cazuri de răspundere a administratorului faţă de terţi / 244

&1. Răspunderea administratorului pentru actele şi operaţiunile încheiate în cursul constituirii societăţii comerciale / 245

&2. Răspunderea administratorului în ipoteza depăşirii limitelor puterilor (funcţiei) încredinţate / 249

1. Precizări prealabile / 249

2. Limite impuse de obiectul de activitate al societăţii / 251

3.  Limite statutare impuse de actul constitutiv, de hotărârile adunării generale sau decizii ale organelor de administrare / 257 

4. Limite impuse de lege / 266

5. Limite impuse de interesul social / 272

6. Aspecte de drept comparat / 273

&3. Răspunderea administratorului în calitate de garant al societăţii comerciale / 274


Cap. VI . Răspunderea civilă a administratorului societăţii comerciale în procedura insolvenţei  / 279

Secţiunea I. Cadrul juridic al răspunderii administratorului în procedura insolvenţei / 279

1. Necesitatea reglementării răspunderii organelor de conducere şi/sau de supraveghere  în procedura insolvenţei / 279

2. Persoanele ţinute să răspundă în procedura insolvenţei / 282

2.1. Persoanele prevăzute expres de art. 138 din Legea insolvenţei / 282 

2.2. Probleme specifice privind răspunderea membrilor organelor de conducere potrivit art. 138 din Legea insolvenţei / 285

2.3. Răspunderea persoanei juridice  administrator în procedura insolvenţei / 290

2.4. Aspecte de drept comparat / 290

Secţiunea a II-a. Natura juridică a răspunderii administratorului societăţii comerciale în procedura insolvenţei / 293

Secţiunea a III-a. Condiţiile răspunderii civile a administratorului societăţii comerciale în procedura insolvenţei / 297

1. Premisele răspunderii / 297

2. Faptele generatoare de prejudicii / 300

3. Existenţa prejudiciului şi întinderea sa / 317

4. Raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu / 322

5. Culpa membrilor organelor de conducere / 328

Secţiunea a IV-a . Acţiunea în răspundere a administratorului societăţii comerciale în procedura insolvenţei / 330

1. Titularii acţiunii în răspundere / 330

1.1. Precizări prealabile / 330

1.2. Administratorul judiciar /lichidatorul / 333

1.3. Preşedintele comitetului creditorilor. Creditorul individual / 336

2. Prescripţia dreptului material la acţiunea în răspundere / 340

3. Efectele stabilirii răspunderii membrilor organelor de conducere în procedura insolvenţei / 347

3.1. Măsuri asigurătorii asupra bunurilor organelor de conducere / 347

3.2. Punerea în executare a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere / 350

4. Cumulul răspunderii membrilor organelor de conducere reglementată de Legea insolvenţei cu alte forme de răspundere / 356

4.1. Cumulul răspunderii civile fundamentate pe Legea insolvenţei cu răspunderea de drept comun, prevăzută de Legea societăţilor comerciale / 356

4.2. Cumulul răspunderii civile fundamentate pe Legea insolvenţei cu răspunderea penală / 357


CONCLUZII Şi PROPUNERI de lege ferenda
/ 360

BIBLIOGRAFIE / 370

Carmen Todică

Scrie un review


Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Comparare

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

close

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!