Propuneri manuscrise: info@editurauniversitara.ro:  0745 204 115     

Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 / Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783     

Editura Universitara Jurisprudenta instantelor judecatoresti, 2010-2011, Volumul I, In domeniul dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ - Mihaela Cristina M

38,53 Lei

ISBN: 978-606-591-481-0

DOI: 10.5682/9786065914810

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 402

Editura: Editura Universitara

Autor: Mihaela Cristina Mocanu, Danut Neacsu

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065914810 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Download (1)
  • Cuvant inainte
  • Cuprins
  • Autori
  • Review-uri (0)
  • Jurisprudenta instantelor judecatoresti, 2010-2011, Volumul I, In domeniul dreptului civil, penal, procesual civil si penal, familiei, comercial, muncii, contencios administrativ

    Descarca

Efortul depus de către autorii culegerii s‑a concretizat într‑o publicaţie ce pune în valoare tendinţele actuale ale practicii judiciare şi face parte dintr‑un şir de lucrări ce se vor a fi de referinţă în jurisprudenţă.

De multe ori, drepturile şi libertăţile prevăzute de lege se află într‑o aparentă contradicţie, iar instanţele de judecată au greaua şi delicata misiune de a asigura un echilibru între ele.

Acest lucru nu se poate face prin simpla înclinare a balanţei în favoarea unei părţi, fiind nevoie şi de o motivare temeinică şi convingătoare a soluţiei, în deplină concordanţă cu legea. Astfel, o hotărâre judecătorească va avea nu doar o autoritate bazată pe mijloacele coercitive ale statului, ci şi o putere reală şi profundă, ce rezultă din profesionalismul şi buna‑credinţă a judecătorilor care au pronunţat‑o.

Lucrarea de faţă, prin cele 75 de speţe selectate şi rezumate din domenii diferite de interes, îşi propune să formeze o imagine de ansamblu asupra unor probleme jurisprudenţiale relevante, interesante şi actuale.

Hotărârile judecătoreşti selecţionate sunt de actualitate şi rezumate într‑un stil clar şi concis. Autorii au urmărit aducerea în prim plan a unor probleme jurisprudenţiale frecvent întâlnite în practica judiciară dar şi a unora cu caracter de noutate.

Culegerea este structurată în 9 capitole intitulate în funcţie de ramura de drept în care se încadrează problema juridică tratată. Sunt prezente speţe din domeniul dreptului civil, dreptului penal, dreptului procesual civil şi penal, dreptului administrativ, din domeniul dreptului muncii şi asigurărilor sociale, familiei, litigiilor dintre profesionişti, dar şi al insolvenţei societăţilor comerciale.

Fiecare speţă beneficiază de un comentariu scurt şi concis asupra proble­mei de drept dezlegată, pentru a asigura o facilă consultare.

Scopul declarat de autorii lucrării este acela de a se constitui într‑un mijloc adecvat de cunoaştere a practicii judiciare şi de a contribui la sporirea caracterului previzibil al hotărârilor judecătoreşti.


Autorii

PREFAŢĂ / 5

I.   DREPT CIVIL / 13

1.  Acordarea de daune morale în baza dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 221/2009 după publicarea deciziilor Curţii Constituţionale. Noţiunea de „speranţă legitimă” ocrotită de dispoziţiile Protocolului 1 Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului / 13

2.  Acţiune în revendicare. Stabilirea anterioară, printr‑o hotărâre judecătorească a caracterului ilegal al preluării de către stat, a validităţii convenţiei de înstrăinare către actualul deţinător şi a bunei credinţe. Existenţa unui ,,bun” în sensul art.1 Protocolul nr.1. Acordarea de despăgubiri în procedura Titlului VII al Legii nr.247/2005 / 15

3. Apel. Caracterul politic al condamnării. Despăgubiri. Incidenţa admiterii unei excepţii de neconstituţionalitate asupra unei cauze aflată în curs de soluţionare / 25

4. Apel ‑ despăgubiri solicitate în baza Legii 10/2001 de terţi al căror titlu emis la Legea 112/2005 a fost anulat în instanţă; Calitatea statului de a achita despăgubirile şi după modificarea art. 48 din Legea 10/2001/ 47

5. Deportarea în U.R.S.S. Inaplicabilitatea dispoziţiilor Legii nr. 221/2009 / 52

6. Folosirea subsolului unui teren de către autorităţile locale în interes public. Condiţii. Încălcarea dreptului de proprietate / 54

7. Legea nr. 10/2001. Compensarea cu alte bunuri sau servicii/ 60

8.  Mijlocul eficace de valorificare de către proprietar a dreptului de acces la terenul proprietatea sa şi a dreptului de trecere pe terenul proprietatea unei alte persoane / 63

9. Nulitate certificat de moştenitor. Justificarea unui interes prin crearea unui nou regim juridic al bunului ce exclude ingerinţe în dreptul de proprietate pretins / 68

10. Ridicare sechestru. Refuz de a da garanţiile promise constând în instituirea unei ipoteci, obligaţie asumată prin convenţie, act sub semnătură privată /  77

11. Situaţia constructorului de bună‑credinţă pe terenul altuia. Obligaţia proprietarului terenului de a‑l dezdăuna / 81

12. Servitute de trecere. Inadmisibilitatea dobândirii prin uzucapiune / 84


II. DREPT PROCESUAL CIVIL / 91

1. Acţiune formulată la instanţa de fond în temeiul art. 581 Cod procedură civilă – obligarea pârâtului de a permite exploatarea de prundiş şi nisip – admitere. Recurs declarat de pârâţi. Admiterea recursului şi respingerea acţiunii, ca inadmisibilă / 91

2. Acţiune în constatare. Calitatea procesuală a Casei Judeţene de Pensii în cadrul acţiunilor în constatarea perioadei ca fiind lucrată în grupa a II‑a de muncă / 93

3. Cereri noi în recurs. Inadmisibilitate  / 95

5. Contestaţie în anulare. Tardivitate. Calculare termen / 105

6. Identificarea capătului principal de cerere. Relevanţa acestuia pentru stabilirea căii de atac / 107 

7. Legitimitate procesuală activă. Interesul reclamantei în promovarea acţiunii pentru protejarea unui drept / 110

8. Nulitate absolută. Nulitate relativă. Obligaţia instanţei de a califica juridic cererea dedusă judecăţii / 112

9. Neagravarea situaţiei în propria cale de atac. Acţiune în răspundere delictuală contra Statului Român. Prescripţia dreptului material la acţiune / 114

10. Revizuirea promovată ca urmare a deciziei Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Daniel Constantin vs. România / 117

11. Revizuire. Contrarietate de hotărâri. Competenţa instanţei / 121

12. Recurs. Analizarea cauzei prin prisma altor texte de lege decât cele invocate de reclamant. Omisiunea de a analiza apărările şi motivele invocate de reclamant / 122

13. Recurs. Omisiunea instanţei de fond de a se pronunţa asupra unui capăt de cerere / 123

14. Sechestrul asigurator. Condiţii de admisibilitate. Drepturile acţionarului în caz de dizolvare şi lichidare a societăţii / 125


III. DREPT PENAL / 129

1. Plângere împotriva rezoluţiei procurorului de caz, de neîncepere a urmăririi penale. Neformularea în termen a plângerii prealabile / 129

2. Plângere împotriva rezoluţiei date de procuror de neîncepere a urmăririi penale. Prescripţia răspunderii penale / 131

3. Plângere împotriva ordonanţei procurorului de scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului, pentru infracţiunea de abandon de familie. Pericolul social al faptei / 134

4. Plângere împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale. Lipsa indiciilor de săvârşire a faptei / 136

5. Plângere formulată împotriva rezoluţiei prin care s‑a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului sub aspectul comiterii infracţiunii de abandon de familie, prev. de art. 305 alin.1 lit.c C.pen. Lipsa intenţiei de săvârşire a faptei / 138

6. Stare de necesitate. Inexistenţa acestei cauze care înlătură caracterul penal al faptei / 140


IV. DREPT PROCESUAL PENAL / 155

1. Apel. Omor calificat. Nulitatea relativă a hotărârii instanţei de fond / 155

2. Aplicarea art. 3201 Cod procedură penală înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010. Consecinţe. Neefectuarea cercetării judecătoreşti. Încălcarea principiilor oralităţii şi contradictorialităţii. Apreciere greşită a probelor / 160

3. Contestaţia în anulare. Inadmisibilitate / 176

4. Cooperare judiciară internaţională în materie penală / 180

5. Încheierea unei tranzacţii sub aspectul laturii civile înainte de începerea urmăririi penale faţă de făptuitor. Consecinţe asupra modului de soluţionare a dosarului vizând dezdăunarea părţilor civile / 185

6. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei / 193

7. Menţinerea arestării preventive a inculpatului. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.143, art.148 alin.1 lit.f şi art.136 din Cod procedură penală / 204

8. Nulitate relativă. Nesemnarea de către martorii asistenţi a procesului‑verbal de cercetare la faţa locului / 210

9. Recurs. Propunere de arestare. Nelegala sesizare a instanţei. Nerespectarea termenului de 24 de ore până la expirarea căruia trebuie soluţionată propunerea de arestare preventivă. Consecinţe / 218

10. Transferul de procedură în materie penală  / 237


V.   DREPTUL MUNCII ŞI AL ASIGURĂRILOR SOCIALE / 246

1. Condiţii în care se poate încasa pensia de urmaş cumulat cu veniturile realizate dintr‑o activitate profesională / 246

2. Drepturi băneşti. Diminuarea salariului cu 25% în urma aplicării art. 1 din Legea nr. 118/2010 / 248

3. Dreptul muncii şi securităţii sociale. Calitatea de auditor de justiţie. Principiul neretroactivităţii legii civile / 251

4. Impozit pentru tichete cadou / 256

5. Modalitatea de calcul a indemnizaţiei pentru concediul de odihnă în cazul cadrelor didactice în contextul intrării în vigoare a legii nr. 118  din 2010 / 258 

6. Modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate privind beneficiul compensaţiei în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului / 263

7. Modul de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate / 267

8. Recalcularea dreptului de pensie / 269

9. Recurs ‑ aplicarea reducerii de 25% prevăzută de Legea 118/2010 indemnizaţiei de concediu aferentă anului şcolar 2009‑2010 / 272


VI. DREPT CONTECIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL / 278

1. Achiziţie publică. Solicitare de clarificări cu privire la clauzele contractuale. Notificare formulată în temeiul art. 256 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Modificarea clauzelor contractului de achiziţie publică care urmează a se încheia la finalizarea procedurii / 278

2. Achiziţie publică. Anularea raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente, cu consecinţa reluării procedurii de evaluare a ofertelor / 286

3. Anulare act administrativ fiscal. Taxă hotelieră datorată de operatorii din turism, stabilită prin acte normative ce nu au fost contestate / 295

4. Anulare act administrativ fiscal. Lipsa declaraţiei fiscale privind plata impozitului pe venit în calitate de microîntreprindere / 300

5. Anulare act administrativ emis de o autoritate publică. Nelegalitatea angajării personalului cu atribuţii privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţia persoanelor prin convenţii civile de prestări servicii  / 308

6. Anulare act administrativ emis de o autoritate publică. Revocarea actelor administrative, a căror anulare se solicită, de către autoritatea publică / 315

7. Contract de furnizare materii prime pentru producerea de energie termică. Natură juridică. Condiţiile în care operează rezilierea contractului. Despăgubiri / 323

8. Comunicare informaţii interes public. Legitimare procesuală – calitate procesuală pasivă. Principiul rolului activ al judecătorului / 328

9. Excepţie de nelegalitate. Inadmisibilitatea invocării excepţiei de nelegalitate a unui act cu caracter normativ faţă de dispoziţiile art. 4 alin.1 din Legea nr. 554/2004 / 332

10. Excepţia de nelegalitate a unui act administrativ – inadmisibilitate. Condiţii pentru eliberarea actului administrativ din perspectiva Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii / 337

11. Obligarea autorităţii publice la emiterea unui act administrativ / 345

12. Recurs. Simplele afirmaţii ale persoanei vătămate nu sunt suficiente pentru a considera îndeplinite dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 554/2004 / 352


VII. DREPTUL FAMILIEI / 355

1. Plasament în regim de urgenţă a unei minore într‑un apartament de tip familial / 355


VIII. LITIGII ÎNTRE PROFESIONIŞTI / 357

1. Contract de antrepriză. Clauză penală pentru neexecutarea obligaţiilor antreprenorului. Nulitate, invocarea acesteia pe cale de excepţie / 357


IX. PROCEDURA INSOLVENŢEI   /  362

1. Decizia creditorului unic de a desemna un lichidator judiciar în locul lichidatorului desemnat provizoriu de judecătorul sindic. Efecte / 362

2. Decăderea din calitatea de reprezentant; Recurs. Excepţia lipsei calităţii de reprezentant. Decăderea din dreptul de a fi administrator al societăţii aflată în insolvenţă prev. de art. 6 şi 731 din Legea nr.31/1990 nu poate fi extinsă şi asupra calităţii de administrator social al debitoarei prevăzută de art.18 alin.1 teza finală din Legea nr.85/2006, în cazul confirmării acestuia ca administrator special în derularea procedurii insolvenţei debitorului / 364

3. Procedura insolvenţei. Cerere de deschidere a procedurii formulată anterior modificării dispoziţiilor Legii nr.85/2006 prin Legea nr.277/2009. Principiul neretroactivităţii legii civile / 370

4. Procedura insolvenţei. Deschidere procedură faliment în formă sim­plificată. Neinstituirea obligaţiei formulării unei cereri de deschidere a procedurii, în sarcina lichidatorului, de lege. Situaţia recunoaşterii stării de insolvenţă din declaraţia expresă a societăţii şi a lichidatorului  / 373

5. Procedura insolvenţei. Cerere privind aprobarea bugetului previzionat. Condiţia absenţei disponibilităţilor / 378

6. Procedura insolvenţei. Cerere privind prelungirea termenelor de înregistrare a cererilor de admitere a creanţelor, de verificare a acestora, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe şi a termenului de definitivare a tabelului de creanţe. Motive temeinice  / 381

7. Procedura insolvenţei ‑ închidere procedură. Raport cu propunere de închidere procedură în temeiul art.131 din Legea nr.85/2006. Contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar. Termenul de contestare. Calculul acestuia / 385

8. Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva tabelului final. Depunere declaraţie creanţă peste termenul limită pentru înregistrare – tardivitate. Excepţia opozabilităţii actelor de procedură (art.7 al.3 din legea insolvenţei) / 390

9. Recurs. Contestarea tabelului definitiv al creanţelor pentru ipoteza reglementată de art.75 alin.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, referitoare la existenţa unei erori esenţiale care a determinat înregistrarea greşită a creanţei în tabelul definitiv / 397

Mihaela Cristina Mocanu

Judecător, Lector universitar drd. la Universitatea Andrei Şaguna, Constanţa


Danut Neacsu

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!