Urmarire comenzi Persoane fizice / Vanzari: 0745 200 718 / 0745 200 357 /// Comenzi Persoane juridice: 0721 722 783

Editura Universitara Managementul calităţii în învăţământul preşcolar: valori, competenţe, practici - Georgeta Matei

26,98 Lei

ISBN: 978-606-591-355-4

DOI: 10.5682/9786065913554

Anul publicării: 2012

Editia: I

Pagini: 251

Editura: Universitară

Autor: Georgeta Matei

Stoc epuizat
Cod Produs: 9786065913554 Ai nevoie de ajutor? 0745 200 718 / 0745 200 357
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Download (1)
  • Autori
  • Review-uri (0)

Lucrarea sintetizează contribuţiile originale aduse de autoare la dezvoltarea managementului în instituţiile preşcolare, la creşterea nivelului prestaţilor didactice, pe de o parte, la producerea, măsurarea, monitorizarea şi ameliorarea calităţii întregului proces educaţional, pe de alta.

Pe baza unei dense şi relevante experienţe manageriale în învăţământul preşcolar, autoarea angajează cititorul la reflecţie asupra realizărilor obţinute în acest domeniu de activitate, pe plan naţional şi mondial. Sunt oferite, totodată, sugestii  constructive importante pentru eficientizarea activităţilor de analiză, de îndrumare şi consiliere a managerilor din învăţământul preşcolar din  Romania. Ţintele sunt sensibil orientate spre creşterea motivaţiei actorilor implicaţi, îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale, focalizarea atenţiei pe sprijin acordat copiilor preşcolari, conjugarea sistematică a eforturilor în vederea  creşterii performanţelor în managementul strategic specific  reţelei grădiniţelor de stat şi private.

Modelul de proiect managerial destinat inspectorilor de specialitate din învăţământul preşcolar, cât şi oferta unui posibil program de formare a directorilor de grădiniţă sau cu responsabilităţi pentru reţelele de grădiniţă au o semnificativă valoare adăugată. Întreaga lucrare conferă substanţă demersului investigativ şi reale  note contributive la progresul în materie de  formare şi evaluare a competenţelor manageriale  integrate, sistem coerent şi articulat de abilităţi, cunoştinţe, valori şi atitudini pozitive devenite corp activ şi recunoscut al valorilor formate de, în  şi prin ştiinţele educaţiei.

 

* * * 
 

Nevoia de a pătrunde ştiinţific şi didactico – metodologic în noua paradigmă a managementului calităţii totale (TQM), a aplicaţiilor la nivel preşcolar – baza devenirii omului ca personalitate este una de actualitate. Se remarcă faptul că eforturile investite şi realizările de faţă vin în întâmpinarea unor imperative stringente pe atât de utile unei lucrări de autor cu valori adăugate certe.

Abordând o temă nouă, am putea spune „pentru mâine”  în spaţiul educaţiei formale din învăţământul românesc, un subiect de mare interes în contextul psiho - socio – educaţional actual, anume cel destinat îmbunătăţirii managementul în învăţământul preşcolar, ne situăm în logica eforturilor esenţiale circumscrise tentativelor de a identifica ariile de valorificare a activităţii actorilor participanţi la educaţie în domeniul preşcolar, uneori mai puţin motivaţi în a se implica şi performa în vederea promovării unui management de calitate.

Cercetarea autoarei se focalizează prioritar pe practicile de management din grădiniţe, iar includerea în eşantionul investigat a trei categorii de actori: educatoare, directori, decidenţi şi părinţi – este de natură a oferi complementarităţi ideatice fecunde pentru evaluatori şi beneficiari.

Revenind la indicatorii economiei lucrării, evidenţiem câteva repere ce pot defini atât contribuţiile autoarei, cât şi valorile adăugate de aceasta în împlinirea calităţii cercetării, pe de o parte, satisfacţia şi interesul lectorului avizat al acesteia, pe de alta.

Mai întâi, este de remarcat structura cadru a lucrării, fiind relevante toate cele cinci capitole principale. Acestea acoperă într-o manieră corespunzătoare, atât partea de analiză şi sinteză a literaturii în domeniu, cât şi metodologia şi rezultatele cercetării. Titlurile sunt prin ele însele clare şi provocatoare: Fundamente teoretice; Valorizări metodologic – aplicative în TQM şi în evaluarea performanţelor instituţiilor preşcolare; Metodologia cercetării aplicative; Rezultate, interpretări, comentarii; Pentru un proiect ameliorat de management performant în grădiniţă.

În specificitatea succesiunii fireşti a abordărilor, prima sinteză prezintă într-o viziune modernă contextul socio – educaţional actual specific învăţământului preşcolar, caracteristicile managementului calităţii în domeniul educaţional, noile deschideri ale educaţiei timpurii focalizate pe principii, valori, filosofie, viziune, atitudini şi practici educaţionale eficiente şi eficace. Producerea, asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii managementului în instituţia preşcolară este una necesară şi utilă cititorului de orice nivel, dar mai ales actorilor angajaţi în acest domeniu.

Textele destinate fundamentelor pedagogice ale filosofiei calităţii, caracteristicilor managementului modern aplicate în grădiniţe, cât şi analizei rafinate şi originale a valorizării metodologic – aplicative în TQM precum şi strategiilor de evaluare a performanţelor instituţiilor preşcolare, conduc la o idee cadru demnă de reţinut:  pentru domeniul pragmaticii ştiinţelor educaţiei conduita de identificare a zonelor optime şi a celor critice de aplicaţie în educaţia timpurie, în analiza implicaţiilor acestora în organizaţia care învaţă devin uneori obstacole, alteori pot fi stimulative pentru implementarea cu succes.

Complexitatea, relevanţa şi consistenţa metodologiei cercetării sunt rezultate din puterea de persuasiune a viziunii autoarei ataşate analizei de context, calităţii intervenţiilor şi catalizatorului demers investigativ, de tip cercetare - acţiune. Acestora li se adaugă maniera clară a prezentării obiectivelor, listingul bogat destinat inventarului variabilelor, substanţa enunţurilor ipotetice, reprezentativitatea eşantionului, setul de instrumente, în special chestionarele pentru educatoare, directori, părinţi, analiza documentelor şcolare, integrate firesc în logica etapelor de derulare a cercetării.

Cercetarea a inclus şi o componentă destinată colaborării directe cu persoanele implicate în investigaţie, prin aplicarea unui focus – grup, având o durată estimativă de trei ore şi examinat prin discuţii în jurul unor teme semnificative. Sunt de reţinut: aprecierea nivelului şi calităţii activităţii grădiniţelor în actuala lor structură şi funcţionalitate; aprecierea  calităţii profesorilor - educatoare din perspectiva pregătirii/formării lor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior; aprecierea conduitei directorilor de grădiniţă şi definirea calităţilor  configurează profilul lor personologic; măsura în care părinţii copiilor de grădiniţă sunt satisfăcuţi de prestaţiile profesorilor - educatoare, directorilor, inspectorului şcolar, personalului din servicii conexe, ale celui administrativ; formularea unor propuneri pentru îmbunătăţirea, în viitor,  a calităţii  activităţilor şi serviciilor educaţionale din grădiniţă – sănătate, consiliere psihopedagogică; formarea unei opinii cu privire la modul în care sunt evaluate cadrele didactice educatoare prin inspecţiile şcolare, de toate tipurile. O imagine edificatoare asupra cercetării este oferită de tabloul metodologic sintetic şi puternic orientat corelativ, care explicitează corespondenţa dintre obiective, variabile, ipoteze şi itemii instrumentelor de cercetare.

Cu valoare operaţională crescută se dovedeşte a fi investigarea practicilor manageriale ale directorilor de grădiniţă. Prioritară devine aici identificarea factorilor care condiţionează implicarea reală a acestora în implementarea managementului calităţii în instituţiile preşcolare şi realizării performanţelor în domeniul educaţiei timpurii. Sunt de reţinut în economia investigaţiilor: percepţiile asupra calităţii instituţiei preşcolare; înţelegerea necesităţii îmbunătăţirii deciziilor privind procesele care se desfăşoară în grădiniţă; nivelul şi extensia colaborării actorilor implicaţi; manifestarea motivaţiei în activităţile de formare; crearea contextului pozitiv necesar îmbunătăţirii calităţii prestaţiilor didactice prin eficientizarea evaluărilor realizate de  inspectorii de specialitate.

Semnificativă este maniera analitică a datelor obţinute în urma aplicării chestionarelor, interpretarea fiecărei variabile a cercetării pentru diferitele grupuri investigate. Devin repere de analiză şi interpretare modul implementării managementului calităţii în scopul îmbunătăţirii procesului educativ, determinaţiile calităţii profesionale, valorile culturii organiza­ţionale, convergenţa/divergenţa interesului actorilor implicaţi în educaţie; nivelul de participare instituţională  în cadrul organizaţiei şi al comunităţii;  tipurile de activităţi integrate în programe şi proiecte psihosocio­educa­ţionale; deschiderea pe care acestea o au în realizarea unui sistem al calităţii; valorile experienţiale asociate practicilor manageriale; preferinţele benefi­ciarilor în materie de opţiuni curriculare; percepţia reuşitei eforturilor de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii serviciilor educaţionale; repertoriul modalităţilor de adaptare la schimbare pozitivă, feedbackul şi sugestiile de intervenţie şi suport ameliorativ.
 

Concluziile cercetării evidenţiază  valoare epistemologică şi metodo­logic - acţională a nevoii de creare a unei active reţele între instituţiile preşcolare şi între componentele managementului calităţii în care sunt implicaţi actorii. Datele obţinute indică o confirmare a ipotezelor cercetării şi dintr-o perspectivă ecologică.

Reţinem aici doar câteva dintre cele mai provocatoare ipoteze de lucru ale autoarei:
- Dacă grădiniţa/şcoala prin actorii ei principali - educatoare, manageri, inspectori – cunosc şi asigură calitatea în toate compartimentele educaţiei preşcolare,  atunci pregătirea copiilor – calitatea, ritmurile, progresele, relativa autonomie şi atitudinile faţă de educaţia din grădiniţă vor fi mai relevante;

- Dacă în şcoală/grădiniţă există preocupări sistematice pentru crearea unui climat propice asigurării şi dezvoltării copilului: mental, intelectual, social, moral, emoţional, fizic,acţional, ludic;
 

Şi dacă familia şi comunitatea locală - actori, procese, relaţii ş.a. - vor fi pregătite/formate să aprecieze, să influenţeze şi să evalueze calitatea instituţiei de învăţământ preşcolar potrivit unor criterii clare şi relevante pentru reţea şi subsistem,

Atunci: a)  va creşte conştiinţa educatoarelor la maturizarea socială a copiilor faţă de integrarea lor primară şi secundară în familie şi grădiniţă; b) se manifestă satisfacţia părinţilor, a comunităţii şi organismelor autorităţii locale faţă de managementul grădiniţei sau reţelei de grădiniţe dintr-o zonă determinată – sector, localitate;  c)  se vor constitui premise certe, favorabile pentru:

 - implementarea unui management al calităţii totale în instituţia preşcolară;
- o dezvoltare adecvată şi armonioasă a copilului, bazată pe valori, atitudini şi comportamente interactive prosociale mai mature;
- o pregătire relevantă pentru şcoală, pentru o dezvoltare ulterioară a copilului în vederea integrării acestuia în grupul de apartenenţă, în clasa de referinţă şcolară, precum şi în comunitate. 

Accentele critice nu lipsesc şi sunt relevante: cadrele didactice  valorifică în relativă măsură cunoştinţele acumulate, directorii nu se implică suficient în dezvoltarea unui management de calitate, evaluarea prezintă unele disfuncţionalităţi, părinţii nu sunt suficient responsabilizaţi în procesul de educaţie al propriilor copii acasă etc., etc..

Cercetarea empirică prezentă în lucrare a condus la validarea unui model de proiect managerial destinat inspectorilor de specialitate din învăţământul preşcolar şi un posibil program de formare a directorilor de grădiniţă/pentru reţelele de grădiniţă. Se adaugă şi o diagnoză a situaţiei actuale privind calitatea învăţământului preşcolar, oferta bogată de instrumente utile actorilor implicaţi în educaţia timpurie a copiilor ş.a. În acest fel, se anticipează efecte pozitive precum creşterea motivaţiei pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale, focalizarea atenţiei pe sprijin acordat copiilor preşcolari,  conjugarea  eforturilor în vederea  creşterii performanţelor în instituţia grădiniţă.
 

Considerăm oportune şi pertinente recomandările făcute de autoare diverşilor actori în domeniu - educatoare, directori, inspectori, părinţi - care îşi propun să creeze un cadru optim necesar implementării unui mana­gement de calitate în instituţiile preşcolare.

Soliditatea lucrării rezultă şi din analiza spectrului bibliografiei de referinţă, cuprinzând texte de actualitate în domeniu, selectate atât din literatura străină, cât şi din cea românească, cu autori cunoscuţi şi cu evidentă recunoaştere ştiinţifică în domeniu, în comunitate.

Modelul de proiect managerial destinat inspectorilor de specialitate din învăţământul preşcolar, cât şi posibilul program de formare a directorilor de grădiniţă/pentru reţelele de grădiniţă au o semnificativă valoare adăugată, confirmând substanţa demersului investigativ, progresele în materie de competenţe manageriale - abilităţi, cunoştinţe, valori şi atitudini pozitive faţă de domeniul ştiinţelor educaţiei.

Lectura acestui text – iniţial o teză de doctorat – al cărei coordonator ştiinţific am fost – lasă în conştiinţa noastră imagini pozitive şi semnificative de stil ales, plăcut, simplu, nu simplist. Analiza este profund umană,  este deopotrivă ştiinţifică, tehnică, didactică. Tentativele autoarei sunt reuşite, au statut de performanţe, au viziune şi forţă de pătrundere  în zona publică, uneori tulburată a managementului calităţii. O profesie unde e nevoie de transformări pozitive, de reflecţie, de răsfrângeri care luminează, unde e nevoie de echilibru, de maturitate, de angajare şi implicare (şi nu de tensiunea politicului), tensiune ce implică valori culturalizatoare, supunerea la proba unui timp al dinamicii, al meditaţiei, al demnităţii şi etosului profesional.

Dorim soartă bună prezentei apariţii şi împlinirea aşteptărilor cititorilor, manageri sau aspiranţi la această dificilă funcţie şi, în curând profesie.

 

 

 

 

Bucureşti, ianuarie 2012

Prof. univ. dr. IOAN  NEACŞU

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Universitatea din Bucureşti

 

  • Managementul calităţii în învăţământul preşcolar: valori, competenţe, practici

    Descarca
Georgeta Matei

Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Scrie un review


Review-ul a fost trimis cu succes.

Suport clienti Luni - Vineri intre 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!