Communication skills and learning opportunities - An interactionst perspective - Applications in english language

16,38 Lei

ISBN: 978-973-749-678-2

Publisher year: 2009

Edition: I

Pages: 176

Publisher: Universitară

Author: Maria Enache

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-413 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
 • Description
 • Download (1)
 • More details
 • Content
 • Where to find it
 • Authors
 • Reviews (0)

This paper aims to demonstrate a relationship between the development of communicative competence and creating learning opportunities, meaning that the use of communication methods, interactive, unconventional language teaching by teachers lead to formation of communicative competence in students, and this in turn provides greater learning opportunities, and employment in the labor market.
Title of the work itself ("communicative competence and learning opportunities - an interactionist perspective") contains in it both for (the development of communicative competence and creating learning opportunities) and how to achieve it (using interactive methods of teaching / learning ).

In this sense, the general objectives of the present research are:
a. to define adequately the concept of communicative competence in a foreign language;
b. analyze the communicative competence relevant characteristics;
c. provide a model of communicative competence assessment;
d. to provide new perspectives on the research process - action associated with the current activities of foreign teachers, but less experienced teachers community in our country;
e. to highlight ways to improve / optimize the use of teaching methods through the development and awareness of appropriate learning strategies to students to maximize learning opportunities, ie the formation and extension of an interactive educational process based on developing learning skills and communication, rather than the absolute volume increase of knowledge;
f. to emphasize the importance of training and development of communicative competence, both for effective communication in a foreign language, as well as the ability to perform the labor market, for increasing the degree of success in the employment of graduates.

 • Competenţa comunicativă şi oportunităţile de învăţare - O perspectivă interacţionistă - Aplicaţii la limba engleză

  Download

Dezvoltarea competenţei comunicative în cadrul orelor de limbă engleză de afaceri (ca ramură de bază a trunchiului ESP - engleza pentru scopuri speciale) se dovedeşte a fi o cerinţă stringentă începând cu ultimul deceniu al secolului douăzeci în România, ca de altfel şi în Europa după integrarea noilor state democratice din centrul şi estul Europei. Dinamismul limbajelor de specialitate în general este datorat atât forţei pieţei, cât şi cunoştinţelor teoretice dobândite. Existenţa unei cereri crescânde de cursuri de limbă străină specializată este puternic motivată de crearea unei pieţe europene unice, precum şi de fenomenul de globalizare şi nevoia de comunicare internaţională.

Încercând să delimiteze domeniul ESP, Hutchinson şi Waters (1987) sintetizează mai multe puncte de vedere privind originea şi dezvoltarea englezei pentru diferite scopuri utilitare, vocaţionale şi academice. Ei subliniază distincţiile care se fac între aceste ramuri ale limbii engleze, precum şi originea lor comună în preocupările privind metodica predării limbii engleze. Autorii observă că aceste ramuri se întrepătrund, că limba engleză de afaceri, sau limba engleză tehnică, medicală, etc., nu reprezintă o varietate cu o funcţionalitate unică. Trăsăturile care diferă sunt doar de domeniul vocabularului specializat. În ceea ce priveşte gramatica, ea nu este specifică doar unei ramuri, ci este eşafodajul pe care se bazează procesul de comunicare. În acest sens, deosebirea dintre performanţă şi competenţă se referă la capacitatea unui elev/student să aplice structurile gramaticale generale la o situaţie specifică, iar învăţarea limbii engleze pentru scopuri speciale este asemănătoare cu oricare formă de învăţare a unei limbi uzuale.

În România, ca urmare a noilor deschideri din anii ’90, şi a nevoii de perfecţionare a predării limbilor străine, profesorii de limbă engleză specializată din şase instituţii majore de învăţământ superior (Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universităţile Tehnice din Cluj, Iaşi, Timişoara, Braşov şi Academia de Studii Economice din Bucureşti) – la care s-au adăugat mai târziu şi alte 18 instituţii de învăţământ superior , au fost cuprinşi în proiectul PROSPER, coordonat de Consiliul Britanic şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi universităţile partenere. Proiectul PROSPER pentru predarea şi învăţarea limbii engleze pentru scopuri speciale a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe de limbă engleză la viitorii manageri şi ingineri ai organizaţiilor publice şi private. Îmbunătăţirea priveşte mai ales adaptarea la cerinţele individuale şi cele ale societăţii, şi nu vizează numai creşterea nivelului de cunoştinţe lingvistice în general. Activităţile şi exerciţiile prin care se realizează obiectivele sunt organizate în sarcini de lucru. Acestea depind de situaţiile viitoare în care se vor afla studenţii şi implică formarea unor competenţe profesionale de comunicare.  

Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze existenţa unei relaţii între dezvoltarea competenţei comunicative şi crearea oportunităţilor de învăţare, în sensul că utilizarea unor metode comunicative, interactive, neconvenţionale de predare a limbilor străine de către cadrele didactice conduce la formarea competenţei comunicative la studenţi, iar aceasta la rândul ei le oferă oportunităţi mai mari de învăţare, dar si de angajare pe piaţa muncii.  Titlul însuşi al lucrării (“Competenţa comunicativa şi oportunităţile de învăţare – o perspectiva interacţionista”) conţine în el atât scopul (dezvoltarea competentei comunicative si crearea oportunităţilor de învăţare), cât şi modalitatea de atingere a acestuia (prin utilizarea metodelor interactive de predare/învăţare).

În acest sens, obiectivele generale ale cercetării de faţă sunt următoarele:

 1. să definească în mod adecvat conceptul de competenţă comunicativă într-o limbă străină;
 2. să analizeze pertinent caracteristicile competenţei comunicative;
 3. să ofere un model de evaluare a competenţei comunicative;
 4. să ofere perspective noi asupra procesului de cercetare – acţiune asociat cu activităţile curente ale profesorilor din străinătate, dar mai puţin cunoscut de comunitatea profesorilor din ţara noastră;
 5. să evidenţieze modalităţile de ameliorare/optimizare a utilizării metodelor didactice prin dezvoltarea şi conştientizarea unor strategii de învăţare adecvate la studenţi, care maximizează oportunităţile de învăţare, adică formarea şi extinderea unui proces educaţional interactiv bazat pe dezvoltarea de abilităţi de învăţare şi comunicare, mai degrabă decât pe creşterea volumului absolut de cunoştinţe;
 6. să sublinieze importanţa formării şi dezvoltării competenţei comunicative, atât pentru comunicarea eficientă într-o limbă străină, cât şi pentru capacitatea de a performa pe piaţa muncii, în sensul creşterii gradului de succes în procesul de angajare a absolvenţilor.

După interogarea domeniului, dorim să formulam unele probleme specifice cărora cercetarea de faţă va căuta sa le dea soluţii:

 • Cum funcţionează în realitatea educaţională de astăzi conceptul de competenţă comunicativă?
 • Cum putem facilita dialogul educaţional al punctelor comune de înţelegere a  competenţei comunicative intr-o limbă străină?
 • Cum afectează acest concept acţiunea de evaluare lingvistică?
 • Care sunt implicaţiile pentru examene şi ocuparea unui loc de muncă?
 • Ce strategii, tehnici şi instrumente sunt eficiente pentru dezvoltarea competenţei comunicative si maximizarea oportunităţilor de învăţare?

 

Pentru a îndeplini obiectivele generale propuse, lucrarea este structurată în trei părţi:

 • Partea I: “Competenţa comunicativă: concepte, abordări, şcoli” – care explică semnificaţia conceptului de competenţă comunicativă şi prezintă caracteristicile acesteia, având în vedere interacţiunea dinamică din realitatea concretă, în care competenţa comunicativă trebuie să se adapteze la absorbţia totală de informaţii, atât lingvistice, cât şi paralingvistice, a unuia sau mai mulţi interlocutori. Partea I oferă şi un model de competenţă comunicativă dezvoltat (cap. 1).
 • Partea a II a: “Evaluarea competenţei comunicative” –se apleacă asupra testelor utilizate în evaluarea performanţelor la limbile străine, şi proiectării testelor de limbă. Evaluarea competenţei comunicative poate furniza date esenţiale privind dinamica internă a programei şcolare şi proiectarea şi dezvoltarea curriculară a limbii engleze predate la orice nivel, precum şi criterii pentru decizia educaţională din domeniul evaluării/examinării.
 • Partea a III a: “Formarea şi dezvoltarea competenţei comunicative – oportunităţi de învăţare” – analizează diferite metode de predare/învăţare a limbilor străine utilizate în prezent în lume. Se pune accent pe optimizarea folosirii metodelor didactice bazate pe interacţiune pentru maximizarea oportunităţilor de învăţare si dezvoltarea competenţelor de comunicare. Ultimul capitol al părţii a treia demonstrează corelaţia dintre dezvoltarea competenţei comunicative şi ocuparea unui loc de muncă. Acest lucru este evidenţiat de rezultatele cercetării aplicative având la bază o serie de teste aplicate studenţilor din anul doi ai Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale şi ai Facultăţii de Administrarea Afacerilor, precum şi două chestionare, unul administrat absolvenţilor celor două facultăţi, iar celălalt managerilor unor firme de succes care au angajat absolvenţi  ai A.S.E. 

Ca un corolar al celor trei părţi ale lucrării, se subliniază faptul ca utilizarea metodelor interactive de predare → creează oportunităţi mai mari de învăţare pentru studenţi → conduce la dezvoltarea competenţei comunicative → care, la rândul ei, facilitează şanse mai mari de ocupare a unui loc de muncă de către absolvenţi.

 
 

INTRODUCERE  / 13

 

 

 

 

PARTEA I

COMPETENŢA COMUNICATIVĂ: CONCEPTE, ABORDĂRI,  ŞCOLI

 

 

CAPITOLUL I

SEMNIFICAŢIA CONCEPTULUI DE COMPETENŢĂ COMUNICATIVĂ

 

1.1. Comunicarea interumană / 17

 

 

 

1.1.1. Comunicarea: tipologie / 20

 

 

 

1.1.2. Comunicarea proces continuu / 21

 

1.2. Competenţa comunicativă: caracteristici /21

 

1.3. Istoricul şi evoluţia termenului de ‘competenţă’  / 22

 

 

 

1.3.1. Puncte de vedere lingvistice / 22

 

 

 

 

1.3.1.1. Chomsky / 22

 

 

 

 

1.3.1.2. D. Hymes /23

 

 

 

 

1.3.1.3. M. A. K. Halliday / 24

 

 

 

1.3.2. Puncte de vedere pragmatice / 25

 

 

 

 

1.3.2.1. Maximele lui Grice / 25

 

 

 

 

1.3.2.2. John Lyons / 26

 

 

 

 

1.3.2.3. H. Stern / 26

 

 

 

 

1.3.2.4. Canale şi Swain / 26

 

 

 

 

1.3.2.5. C. Bratt Poultson / 27

 

 

 

 

1.3.2.6. L. Bachman / 28

 

 

 

 

1.3.2.7. Modelul de competenţă comunicativă dezvoltat (adaptat după Bachman) / 29

 

 

 

 

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE ESENŢIALE ALE COMPETENŢEI COMUNICATIVE

 

2.1. Competenţa comunicativă: caracteristici / 31

 

2.2. Competenţa comunicativă: tipologie / 32

 

 

2.2.1. Competenţa lingvistică / 32

 

 

2.2.2. Competenţa strategică / 33

 

2.3. Valorile transferului de competenţe L1"L2 / 35

 

2.4. Competenţa comunicativă. Dezvoltări comparative în procesele predării / 36

 

 

2.4.1. Structuralismul vs metoda comunicativă / 36

 

 

2.4.2. Exemplificări : tipuri de activităţi comunicative în orele de limbi străine  / 39

 

 

 

 

PARTEA A II A

EVALUAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE

 

 
CAPITOLUL III

SEMNIFICAŢIA TESTELOR ÎN EVALUAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE LA LIMBILE STRĂINE

 

3.1. Repere Operaţionale: măsurare, test, evaluare  / 43

 

 

3.1.1. Măsurarea  / 43

 

 

3.1.2. Testul de limbă / 44

 

 

3.1.3. Evaluarea / 44

 

3.2. Dimensiuni ale metodelor de testare / 46

 

 

3.2.1. Mediul de testare  / 46

 

 

3.2.2. Rubricaţia  / 46

 

 

3.2.3. Inputul şi răspunsul aşteptat  / 46

 

 

3.2.4. Relaţia dintre input şi răspunsul aşteptat / 47

 

3.3. Calităţile tehnice ale testelor / 47

 

 

3.3.1. Fidelitatea / 48

 

 

3.3.2. Validitatea / 50

 

 

CAPITOLUL IV

PROIECTAREA TESTELOR DE LIMBĂ

 

4.1. Proiectarea testelor comunicative / 53

 

4.2.  Trăsăturile testelor comunicative. Deosebirile dintre itemii comunicativi şi necomunicativi / 56

 

4.3. Principalele criticii aduse testelor necomunicative  / 60

 

4.4. Aplicaţii: tehnici subiective de evaluare / 61

 

4.5. Scheme detaliate de cotare pe categorii / 62

 

4.6. Utilizarea scărilor de nivel / 63

 

4.7. Aplicaţiile testării subiective şi comunicative / 65

 

4.8. Tendinţe actuale / 66

 

 

 

PARTEA A III A

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢEI COMUNICATIVE – OPORTUNITATILE DE INVATARE

 

 

CAPITOLUL V

ORIENTĂRI METODOLOGICE ACTUALE ÎN PREDAREA LIMBILOR STRĂINE

 

5.1. Terminologie / 69
5.2. Teorii lingvistice în predarea limbilor străine / 72

 

 

 

5.2.1. Structuralismul / 72

 

 

5.2.2. Teoria funcţională / 72

 

 

5.2.3. Concepţia interacţionistă / 73

 

5.3. Teorii ale învăţării limbii  / 73

 

 

5.3.1. Modelul ”monitorului”  / 74

 

 

5.3.2. Teorii ale învăţării şi metode asociate  / 75

 

5.4. Analizarea metodelor de predare: perspectiva actorilor educaţionali / 77

 

 

5.4.1. Obiective / 77

 

 

5.4.2. Alegerea şi organizarea conţinutului  / 78

 

 

5.4.3. Tipuri de activităţi de predare/învăţare  / 78

 

 

5.4.4. Rolurile elevului  / 79

 

 

5.4.5. Rolurile profesorului  / 80

 

 

5.4.6. Rolul materialelor suport pentru predare/învăţare / 81

 

 

5.4.7. Principii şi descriptori  / 82

 

 

 

5.4.7.1. Metoda tradiţională / 82

 

 

 

5.4.7.2. Metoda Directă  (The Direct Method) / 85

 

 

 

5.4.7.3. Metoda audiolinguală (Audio-orală) / 88

 

 

 

5.4.7.4. Calea tăcerii (The Silent Way)  / 90

 

 

 

5.4.7.5. Sugestopedia   / 94

 

 

 

5.4.7.6. Învăţarea prin consiliere (Counseling Learning) / 97

 

 

 

5.4.7.7. Metoda Răspunsului Fizic Total  / 100

 

 

 

5.4.7.8. Metoda comunicativă  / 102

 

 

5.4.8. Jocul opţiunilor cadrelor didactice  / 106

 

5.5. Tendinţe şi orientări actuale în predarea limbilor străine – interacţiunea metodelor; predarea învăţarea – proces interactiv /106

 

 

5.5.1. Epoca metodelor (Method Era)  / 107

 

 

5.5.2. Dincolo de epoca metodelor (Beyond Method Era)/109

 

 

5.5.2.1. Predarea eficientă (Effective teaching)  / 111

 

 

5.5.2.2. Predarea reflectivă (Reflective teaching)  / 111

 

 

5.5.3. Epoca Post-metodă (Post-method era) / 112

 

 

5.5.4. Concluzii la tendinţele actuale  / 113

 

 

CAPITOLUL VI

METODOLOGIA CERCETĂRII APLICATIVE ÎN OPTIMIZAREA DEZVOLTĂRII COMPETENŢEI COMUNICATIVE

 

6.1. Ipotezele cercetării / 115

 

 

6.1.1. Obiectivele specifice derivate din ipoteze / 117

 

6.2. Eşantionare. Definire. Criterii de selecţie şi caracteristici / 117

 

 

6.2.1. Categorii de respondenţi / 117

 

6.3. Designul cercetării / 118

 

6.4. Durata cercetării / 118

 

6.5. Etapele cercetării  / 119

 

 

6.5.1. Experimentul 1/ 119

 

 

6.5.2. Studiul privind capacitatea de încadrare / 119

 

6.6. Descriere: Experimentul nr. 1  / 119

 

 

6.6.1. Caracteristici ale studenţilor / 119

 

 

6.6.2. Criterii de selecţionare a studenţilor   / 120

 

 

6.6.3. Experimentul 1 – design / 120

 

6.7. Metode de investigaţie: chestionarul /123

 

 

6.7.1. Importanţa utilizării chestionarului în cercetarea de faţă / 123

 

 

6.7.2. Procedura cercetării / 124

 

 

 

 

CAPITOLUL VII

ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR

 

7.1. Experimentul nr. 1: Participarea la Zilele Carierei / 125

 

7.2. Analizarea celor două chestionare / 129

 

 

7.2.1. Chestionar  I (pentru absolvenţi) şi răspunsuri obţinute / 129

 

 

 

7.2.1.1. Analiza date Chestionar I / 136

 

 

 

7.2.2. Chestionar  II / 139

 

 

 

7.2.2.1. Analiza datelor din Chestionarul II / 144

 

 

 

 

CONCLUZII / 149

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE / 151

 

 

 

 

ANEXE / 159

 

Maria Enache

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!