Romanian public administration in the nineteenth and twentieth centuries. Laws and reforms so important. Since the reforms of Alexander John Cuza to those of the Great Union 1864-1

24,08 Lei

ISBN: 978-973-749-571-6

Publisher year: 2009

Edition: I

Pages:

Publisher: Universitară

Author: Gheorghe Calcan

Unavailable at the moment
Product Code: SKU-480 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
 • Download (1)
 • More details
 • Content
 • Where to find it
 • Authors
 • Reviews (0)
 • Administraţia publica românească în secolele XIX-XX. Legi şi reforme importante. De la reformele lui Alexandru Ioan Cuza la cele ale Marii Uniri 1864-1925

  Download

Începând cu cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, atunci când s-a format România, societatea românească a intrat într-un proces complex şi accelerat de modernizare. Reformele înfăptuite de Al. I. Cuza, adoptarea Constituţiei din anul 1866, dobândirea independenţei naţionale în 1877 au racordat societatea românească la principiile de organizare şi funcţionare ale societăţii occidentale. Această etapă va avea ca final realizarea unităţii naţionale în anul 1918, eveniment care la rândul său va constitui un nou punct de plecare în devenirea şi evoluţia societăţii româneşti.

În acest proces atât de vast de modernizare şi aliniere, odată cu marile reforme ale împroprietăririi, învăţământului, secularizării averilor mănăstireşti înfăptuite de Cuza, cele de stabilire a fundamentelor de funcţionare democratică a societăţii româneşti, de găsire a identităţii de a fi şi de a evolua atât pe plan intern cât şi în exterior, un rol important l-a reprezentat şi modul de organizare şi funcţionare a segmentului administrativ.

Alexandru Ioan Cuza a realizat şi în domeniul administrativ o veritabilă reformă. Legile de organizare a comunelor şi de funcţionare a consiliilor judeţene din anul 1864, au constituit atât fundamentarea şi funcţionarea unor structuri administrative specifice spaţiului românesc, cât şi consacrarea lor. Comuna, satul şi primarul, judeţul şi consiliul judeţean au fost elemente administrative care, deşi uneori cu denumiri diferite, îşi găseau rădăcinile în începuturile organizării administrative din secolele XIV-XV. După adoptarea acestor structuri de către domnitorul Unirii Principatelor, ele şi-au conservat denumirea, şi în bună parte, modul de funcţionare până în zilele noastre. Legile care au urmat au reprezentat adaptarea permanentă a modului de organizare a administraţiei la evoluţia şi cerinţele acestei evoluţii a societăţii româneşti cât şi modernizarea, eficientizarea, transparenţa şi democratizarea actului administrativ.

Demersul nostru îşi propune să urmărească legislaţia administraţiei publice locale de la  Alexandru Ioan Cuza şi până în zilele noastre. Nu vom lua în discuţie toate legile sau hotărârile care s-au adoptat de-a lungul timpului asupra acestui segment al administraţiei publice, ci, atenţia noastră se va opri asupra celor mai importante şi semnificative legiuiri. Lucrarea noastră îşi propune să expună prevederile acestor documente. Prezentarea va fi realizată urmând modul de structurare a actului legislativ luat în discuţie. Atunci când situaţia a impus am realizat comentariile pe care le-am simţit necesare ori am realizat comparaţii cu prevederile actelor administrative adoptate anterior. Am considerat oportun ca în paralel cu analiza prevederilor fiecărei legi să redăm în Anexele lucrării, textul integral al legii analizate. Acest lucru permite observarea exactă a prevederilor comentate, a modului lor de redactare, cu nuanţele şi detaliile pe care a simţit să le facă legiuitorul la timpul respectiv. Nuanţele de limbaj, accentele ori sublinierile unor prevederi, maniera de formulare ale acestora au rolul de a ne introduce în întregul univers al legii respective.

Unele legi administrative au avut o importanţă aparte, detaşându-se de celelalte, putând fi considerate adevărate reforme în acest domeniu. În această categorie poate fi integrată legea administrativă din anul 1925, care a realizat unificarea administraţiei publice locale, în mod unitar, la nivelul întregii societăţi româneşti, după realizarea desăvârşirii unităţii naţionale din anul 1918. Considerăm că în aceeaşi categorie poate fi integrată şi Legea comunală adoptată de Al. I. Cuza la 1 aprilie 1864 şi chiar cea a Consiliilor judeţene promulgată la o zi după cea comunală, pentru statuarea în coordonate moderne a unor structuri administrative specifice. În categoria reformelor administrative se integrează şi legea adoptată de regele Carol  al II-lea în anul 1938, când teritoriul ţării a fost organizat în ţinuturi, sau cea din anul 1968, când s-a revenit la organizarea în judeţe a teritoriului naţional.

Dimensiunile perioadei pe care o luăm în dezbatere ne determină să realizăm lucrarea noastră în mai multe volume. Împărţirea în volume sau etape nu semnifică încadrarea strictă în periodizarea uzuală, sau propunerea unei periodizări a evoluţiei administraţiei publice locale. Evoluţia fenomenului administrativ se încadrează evoluţiei generale a societăţii, deşi uneori o oarecare inerţie, continuitate sau înnoire ar putea să ofere elemente pentru o periodizare proprie. Structurarea realizată de noi în volume se subordonează, în esenţă, consideraţiilor evoluţiei istorice şi etapizării generale, coroborate însă, şi cu cele de ordin cantitativ.

Primul nostru volum analizează evoluţia legislaţiei administraţiei publice locale de la Alexandru Ioan Cuza şi până la legile unificării administraţiei de după realizarea Marii Uniri. Am structurat lucrarea în trei capitole. La începutul fiecărui capitol am considerat necesar să punctăm evenimentele politice care au influenţat evoluţia societăţii româneşti în acea perioadă, şi care în mod implicit au influenţat şi procesul legislativ al perioadei: unirea Principatelor Române şi adoptarea primei Constituţii a ţării, dobândirea Independenţei  şi realizarea Marii Uniri.

Cel dintâi capitol analizează legile de organizare comunală şi a Consiliilor judeţene din anul 1864, cât şi modificările şi regulamentul de aplicare al legii Consiliilor judeţene produse după adoptarea constituţiei din 1866. Cel de al doilea capitol prezintă cele mai importante legi adoptate în domeniul administraţiei publice locale în perioada cuprinsă între momentul dobândirii independenţei naţionale în anul 1877, şi cel al realizării Marii Uniri din anul 1918. În acest capitol este analizată legea de organizare generală a comunelor din anul 1887, şi apoi legile de organizare diferenţiată a comunelor urbane (1894), şi a comunelor rurale (1904). Cel de al treilea capitol analizează două din cele mai importante legi ale uniformizării administraţiei publice după anul 1918: Statutul funcţionarilor publici din anul 1923 şi Legea pentru unificare administrativă din anul 1925. Anexele volumului conţin textul integral al tuturor legilor analizate.
 

Precizăm că analizele inserate de noi în acest volum au constituit subiectul unor studii aparte care au fost publicate aproape în totalitate înaintea apariţiei acestei lucrări. Prezentarea contextului istoric făcută la începutul fiecărui capitol reprezintă, în esenţă, o adaptare a textului aferent din lucrarea noastră Istoria Românilor. Comentariile asupra prevederilor legilor administrative au fost publicate în limba engleză sau franceză în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Consideraţiile asupra Statutului funcţionarilor publici şi Legii de unificare administrativă au fost publicate cu unele modificări şi într-un context mai general (cazul celei de a doua legi) în limba română. Acest lucru este precizat cu exactitate prin notele de subsol de la fiecare capitol. Reunirea acestor studii într-un volum are meritul de a oferi o imagine de ansamblu a evoluţiei fenomenului legislativ din perioada analizată. Publicarea integrală, în Anexe, a textului acestor legi o realizăm în premieră, după ştiinţa noastră, ele nemaifiind publicate din momentul promulgării lor sau al integrării în unele colecţii de legi din epocă.

În realizarea acestei lucrări ne-am folosit în primul rând de textele legilor pe care le-am analizat, care au fost publicate în Monitorul Oficial al României sau în colecţii consacrate. Dintre colecţiile de legi menţionăm în primul rând Codul general al României, realizat de C. Hamangiu şi pe cele ale lui B. Boerescu şi Ioan Ph. Gheţiu. Informaţii utile despre evoluţia generală a societăţii ori a fenomenului administrativ, prezentarea sau expunerea unor consideraţii despre unele legi administrative sunt prezentate în volumele VII-VIII ale noului tratat de Istoria Românilor realizat sub auspiciile Academiei Române, în lucrarea lui Ion Agrigoroaiei, România interbelică, sau în cea realizată de un colectiv de autori ieşeni, România interbelică în paradigmă europeană, cât şi celelalte lucrări istorice consacrate epocii, care sunt prezentate în bibliografia lucrării.

Lucrările cu caracter special, consacrate acestei tematici sunt puţine. Între acestea remarcăm în mod deosebit analizele extrem de pertinente realizate de reputatul specialist în dreptul administrativ, Anibal Teodorescu. Specialiştii contemporani în dreptul administrativ, Antonie Iorgovan, Mircea N. Preda etc. includ în lucrările lor capitole distincte evoluţiei organizării administrative româneşti de-a lungul timpului.

Apreciem că lucrarea noastră poate reprezenta un ajutor substanţial pentru studenţii şi masteranzii de astăzi care se specializează în administraţia publică. De exemplu,studenţii de la specializarea Administraţie Publică din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, unde noi ne desfăşurăm activitatea, au inclus în planul de învăţământ cursul de Istoria administrativă şi economică a României, iar lucrarea noastră poate fi un suport de aprofundare sau extindere a cunoştinţelor,  ori  bază a desfăşurării unor teme de seminar. De asemenea, în cadrul acestei universităţi funcţionează masteratul Administraţie Publică şi Integrare Europeană.

Subordonată principiului cercetării segmentului administrativ, lucrarea noastră răspunde interesului istoricilor, cercetătorilor fenomenului administrativ, interogaţiilor celor pasionaţi de evoluţia şi modernizarea generală a societăţii româneşti de-a lungul secolelor XIX-XX, şi tuturor oamenilor de cultură. Lucrarea poate constitui şi o sursă de analiză şi de reflecţie pentru toţi factorii responsabili implicaţi constant în procesul de reformare şi eficientizare a administraţiei publice locale, în găsirea celui mai optim echilibru de la centralizare la descentralizare administrativă. Angajaţii sectorului public, secretari, funcţionari, consilieri, primari etc. pot realiza o comparaţie foarte interesantă între obligaţiile de ieri şi de astăzi, între cerinţă şi recompensă, între competenţă, responsabilitate şi deontologie.

Nutrim speranţa că demersul nostru va fi util tuturor celor care se vor dovedi interesaţi de analiza aspectelor prezentate. Vom fi bucuroşi de sugestiile şi opiniile specialiştilor, cercetătorilor, colegilor, studenţilor, a oricărui cititor, cărora le vom acorda toată consideraţia noastră în realizarea următoarelor volume sau ediţii.

INTRODUCERE  / 3
 


CAPITOLUL I
Principalele legi ale organizării administrative adoptate în perioada cuprinsă între Unirea Principatelor şi dobândirea Independenţei / 9
I.1. Unirea Principatelor Române. Formarea României / 9
I.2. Legea comunală din 1 aprilie 1864 / 17
I.3. Legea pentru înfiinţarea Consiliilor Judeţene, 2 aprilie 1864  / 27
I.4. Legea din 31 martie 1872 pentru modificarea unor articole din Legea  Consiliilor Judeţene din anul 1864 / 38
I.5. Regulamentul pentru aplicarea Legii Consiliilor Judeţene, 2 aprilie 1872 / 41

CAPITOLUL II
Principalele legi ale organizării administrative adoptate în perioada cuprinsă între dobândirea Independenţei şi realizarea Marii Uniri / 45
II.1. Independenţa naţională a României / 45
II.2. Legea comunală din 7 mai 1887 / 50
II.3.Legea pentru organizarea comunelor urbane din anul 1894 / 66
II.4. Legea pentru organizarea comunelor rurale din anul  1904 / 80

CAPITOLUL III
Legislaţia unificării / 99
III.1. Formarea şi consolidarea statului naţional unitar român / 99
III.2. Statutul funcţionarilor publici, 1923 / 108
III.3. Legea pentru unificarea administrativă din anul 1925 / 119

ÎNCHEIERE / 159

ANEXE / 161

BIBLIOGRAFIE / 333

 • Anticariat online
 • SC Atlas Group Distribution SRL– Bucuresti

 • SC Astro Impex SRL- Bucuresti

 • SC Nicol Cart SRL – Bucuresti

 • SC Larry Cart SRL – Bucuresti

 • SC Rolcris Impex SRL – Bucuresti

 • SC Stand Agentie Difuzare Carte – Bucuresti

 • SC Vox 2000 Com SRL – Bucuresti

 • SC Maricom 94 SRL – Bucuresti

 • SC Mario Fair Play Impex SRL – Bucuresti

Gheorghe Calcan

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!