Manuscript proposals: info@editurauniversitara.ro / 0745 204 115 //// Tracking orders Individuals / Sales:0745 200 718 / 0745 200 357 Orders Legal entities: 0721 722 783

Editura Universitara The modern history of the Romanians 1774/1784 - 1918

-7%
38,54 Lei 35,84 Lei

ISBN: 978-973-749-091-9

Publisher year: 2006

Edition: I

Pages: 560

Publisher: Editura Universitara

Author: Nicolae Isar

Stoc limitat
Stock limit
Add to cart
Product Code: 9789737490919 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
Add to wishlist Request information
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Where to find it
  • Authors
  • Reviews (0)
  • Istoria moderna a romanilor 1774/1784 - 1918

    Download

Profesorul Nicolae Isar a cuprins în paginile lucrării de faţă istoria românilor pe timp de un secol şi jumătate. Este vorba de perioada în care, în cursul unor procese istorice de mare comple­xitate, progresele înregistrate în mersul istoric al poporului român, atât pe planul unei multiforme evoluţii, cât şi pe cel al vieţii statal‑instituţionale, au fost evidente. Supus diferitelor dominaţii străine, având doar două state ale sale şi acelea beneficiind doar de autonomie, uneori şi ea relativă, poporul român a ajuns, prin dăruire şi eforturi proprii, condus de o clasă politică înzestrată şi patriotică, la constituirea unei Românii desăvârşite în hotare naţionale. În paralel, dezvoltarea progresivă modernă a asigurat prin succesive mutaţii ‑ este drept, însă, satul rămânând mai înapoi pe acest plan, într‑o nedreaptă inferioritate ‑ treptata evoluţie socială, instituţională şi mai ales culturală, în aşa fel încât România se putea înfăţişa în 1918 ca un stat mijlociu al lumii europene. Tranziţii succesive au fost străbătute cu succes şi în perioada interbelică România nouă avea să‑şi dovedească viabilitatea, dar, neîndoielnic acest succes se datora mersului istoric anterior evocat în prezenta lucrare.

Profesorul Isar este înainte de toate, ceea ce a fost o întreagă viaţă dăruită învăţământului, un dascăl şi cartea sa este scrisă cu limpezime, clar şi cu măsură. Ea este adresată cu prioritate studen­ţilor, ajutându‑i să înţeleagă unele mecanisme ale trecutului prin expunerea didactică a elementelor sale celor mai de seamă. Chiar dacă în paginile relativ restrânse ale demersului autorului nu au putut să fie abordate toate problemele epocii tratate şi unele dintre ele sunt prezentate succint, imaginea generală care se degajă din lectură este limpede, edificatore şi în mod evident cititorul la capătul lecturii sale a înţeles procesele istorice care i s‑au înfăţişat.

Această Istorie modernă a Românilor, prezentată sistematizat în evoluţia ei, urmându‑se în general şi împărţirile recentului tratat Istoria Românilor, căruia, de altfel, i se acordă de autor întreaga atenţie şi recunoaştere, înfăţişează mersul înainte al românilor, într‑o perioadă hotărâtoare pentru destinul lor, constituindu‑se şi într‑o lecţie. Volumul profesorului Isar contribuie la o limpezire de conştiinţe, deoarece este în fapt şi o pledoarie pentru cunoaşterea trecutului, combătându‑se astfel teza lipsei de importanţă a ceea ce a fost ! Fără temelie, orice construcţie este sortită pieirii, or fără a cunoaşte ceea ce a fost, nu putem înţelege nici ce suntem şi nici unde mergem. Este o carte utilă în primul rând pentru studenţi, dar ea este destinată unui public intelectual mai larg şi neîndoielnic îşi va demonstra necesitatea.

Lucrarea este construită pe temeiul unei bibliografii ample, oferită cititorului la sfârşitul fiecărei părţi şi uneori semnalată şi prin note pe parcurs. Demersul începe cu anul 1774, cuprinzându‑se şi ceea ce aş defini ca o parte a perioadei premoderne. Cartea este struc­turată în trei părţi, cea dintâi având ca termen limită revoluţia din 1848, cea de‑a doua anul 1878, când independenţa României a fost recunoscută de marile puteri europene, iar cea din urmă încheindu‑se cu anul de fericită împlinire 1918, când prin silinţele românilor a putut să apară pe harta Europei un stat naţional desăvârşit. Istoria politică, cea social‑economică, ca şi cea culturală ‑ accentul căzând pe statele româneşti şi apoi pe statul naţional constituit în 1859, dar nefiind uitaţi, ca şi în tratatul Istoria Românilor, românii din afara graniţelor aflaţi sub dominaţii străine ‑ înfăţişate în corelare, transmit cititorului o interesantă imagine de ansamblu.
Prin această nouă lucrare, în paginile căreia găsim şi reluări ale unor cărţi anterioare ale sale, dar şi o parte nouă referitoare la cea de‑a treia etapă, profesorul Nicolae Isar a răspuns unei cerinţe ştiinţifice şi didactice, dar în egală măsură şi unei cerinţe patriotice, volumul urmând să contribuie la păstrarea vie în conştiinţa cetăţenilor acestei ţări a unor procese istorice şi la înţelegerea lor.
 

Acad. Dan Berindei

1 oct. 2006

Cuvânt înainte  /5

INTRODUCERE /7

 

PARTEA ÎNTÂIA
SUB SEMNUL RENAŞTERII NAŢIONALE.  1774/1784‑1848 /19
I. ŢĂRILE ROMANE, ÎN CONTEXT EUROPEAN, LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII‑LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI /AL XIX‑LEA/21
l. Evoluţia statutului politic internaţional al Principatelor Române şi mişcarea de emancipare politică (1774‑1821) /21
2. Eşecul politicii reformatoare a domnitorilor fanarioţi (1774‑1821)/26

II. TRANSILVANIA ŞI ALTE PROVINCII ROMÂNEŞTI AFLATE SUB STĂPÂNIRI STRĂINE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XVIII‑LEA ŞI PRIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XIX‑LEA/29
l. Lupta de emancipare naţională a românilor din Transilvania/29
2. Alte provincii româneşti sub stăpâniri străine/41

III. PRINCIPATELE ROMÂNE DE LA 1821 LA 1829/47
1. Revoluţia din 1821 condusă de Tudor Vladimirescu/47
2. Principatele Române după revoluţia lui Tudor Vladimirescu. De la 1821 la 1829/71

IV. PRINCIPATELE ROMÂNE DE LA 1829 LA 1848/81
l. Geneza, conţinutul şi însemnătatea Regulamentelor Organice/81
2. Domniile regulamentare şi mişcarea de redeşteptare naţională (1834‑1848)/94

V. SOCIETATE ŞI ECONOMIE ÎN PRINCIPATELE ROMÂNE (1774‑1848)/109
1. Evoluţia raporturilor agrare şi situaţia principalelor  clase sociale în Principatele Române/109
2. Evoluţia principalelor sectoare ale economiei în Principatele dunărene/115
 

VI. REVOLUŢIA DE LA 1848 ÎN ŢĂRILE ROMÂNE/124
l.  Contextul internaţional şi situaţia specifică a Ţărilor Române în ajunul revoluţiei de la 1848./124
2. Mişcarea revoluţionară din Moldova (martie 1848)/128
3. Revoluţia din Ţara Românească (iunie‑septembrie 1848)/132
4. Revoluţia românilor din Transilvania (1848‑1849)/140
5. Însemnătatea revoluţiei de la 1848 pe teritoriul Ţărilor Române; semnificaţia legăturilor inter‑româneşti şi a mesajului pan‑românesc/147

VII. CULTURĂ ŞI SOCIETATE; DE LA ILUMINISM LA ROMANTISM/150
1. Caracteristici generale; rolul bibliotecilor şi societăţilor ştiinţifice/150
2. Începuturile presei române/156
3. Învăţământul şi rolul său în afirmarea ideologiei naţionale/158
4. Biserica şi rolul său în viaţa culturală şi spirituală a timpului/167
5. Ştiinţele umaniste şi literatura beletristică/172
6. Începutul afirmării ştiinţelor exacte/187

BIBLIOGRAFIE/191


PARTEA A DOUA
De la Revoluţie la Independenţă: 1848‑1878 /203
I. PRINCIPATELE ROMÂNE DUPĂ REVOLUŢIA DE LA 1848; ÎNFĂPTUIREA STATULUI NAŢIONAL /205
1. Principatele Române sub regimul Convenţiei de la Balta – Liman; domniile lui Barbu Ştirbei şi Grigore Al. Ghica /205
2. Emigraţia română şi opera ei de propagandă în Occident în anii 1848 ‑ 1852 /210
3. Românii şi războiul Crimeii /219
4. Problema Unirii Principatelor în dezbaterile diplomaţiei europene (1855‑1856)/225
5. Organizarea luptei interne pentru Unire şi însemnătatea Adunărilor /ad‑hoc/229
6. Conferinţa de pace de la Paris; conţinutul şi însemnătatea Convenţiei din august 1858/236
7. Dubla alegere ca domnitor a lui Al. I. Cuza ‑ actul decisiv al Unirii Principatelor/243

II. DOMNIA LUI ALEXANDRU I. CUZA /249
1. Începutul domniei lui Al. I. Cuza şi lupta pentru desăvârşirea Unirii (1859‑1862)/249
2. Lupta pentru realizarea pe cale constituţională  a reformelor şi constituirea „monstruoasei coaliţii” (ianuarie 1862 – mai 1864)/252
3. Lovitura de stat din mai 1864 şi elaborarea  Statutului Dezvoltător al Convenţiei de la Paris /263
4. Domnia autoritară şi noua serie de reforme /269
5. Politica externă a lui Al. I. Cuza /273
6. Sfârşitul şi însemnătatea domniei lui Al. I. Cuza /279

III. EDIFICAREA REGIMULUI MONARHIEI CONSTITUŢIONALE ÎN ROMÂNIA (1866‑1876)/286
1. Împrejurările alegerii ca domn a lui Carol I /286
2. Elaborarea, conţinutul şi însemnătatea Constituţiei din 1866 /290
3. Începutul domniei lui Carol I şi viaţa politică (1866 – 1876)/299

IV. CUCERIREA INDEPENDENŢEI DE STAT ŞI CONSECINŢELE SALE (1877 – 1878)/304
1. Premisele declarării Independenţei şi declanşării Războiului /304
2. Desfăşurarea Războiului de Independenţă /312
3. Poziţia României în cadrul Conferinţelor de pace de la San‑Stefano şi Berlin /314
4. Însemnătatea şi urmările Războiului de Independenţă/317

V. SITUAŢIA ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA, BUCOVINA, BASARABIA ŞI DIN DREAPTA DUNĂRII ÎN PERIOADA 1849 – 1878/321
1. Românii din Transilvania şi Banat /321
2. Situaţia românilor din Bucovina /333
3. Situaţia românilor din Basarabia /336
4. Situaţia românilor din Dobrogea /338
5. Românii din dreapta Dunării /341

VI. VIAŢA SOCIAL‑ECONOMICĂ /343
1. Evoluţia structurilor sociale /343
2. Viaţa economică/347

VII. EVOLUŢIA CULTURII /361
1. Şcoala şi Biserica /361
2. Presa română /376
3. Viaţa ştiinţifică /379
4. Dezvoltarea literaturii şi mişcarea teatrală /383
5. Arta /386

BIBLIOGRAFIE/391


PARTEA A TREIA
Sub semnul modernizării şi desăvârşirii unităţii naţionale: 1878‑1918 /415
I. Viaţa politică din România în perioada 1878‑1914/417
1. Consolidarea sistemului constituţional – parlamentar după Războiul de Independenţă /417
2. Consolidarea rolului monarhiei în viaţa de stat/422
3. Sistemul partidelor politice/425

II. MODERNIZAREA ROMÂNIEI ÎN PLAN SOCIAL‑ECONOMIC /ŞI CONTRADICŢIILE EI (1878 – 1914)/443
1. Demografia; dezvoltarea principalelor sectoare ale economiei naţionale/443
2. Politica guvernamentală şi legislaţia economică/449
3. Problema agrară şi răscoalele ţărăneşti/453

III. SITUAŢIA PROVINCIILOR ROMÂNEŞTI DIN AFARA REGATULUI/463
1. Transilvania şi Banat/463
2. Bucovina/477
3. Basarabia/481
4. Românii din dreapta Dunării/486

IV. Politica externă a României/490
1. Problema recunoaşterii Independenţei/490
2. Cauzele şi consecinţele aderării României la Tripla Alianţă (1883)/492
3. Relaţiile României cu statele din Sud‑Estul Europei/499
4. Poziţia României faţă de războaiele balcanice  si intervenţia sa /500

V. ROMÂNIA ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ŞI REALIZAREA MARII UNIRI (1914 – 1918)/504
1. România în anii neutralităţii (1914 – 1916)/505
2. Participarea României la război (1916 – 1918)/509
3. Realizarea Marii Uniri (1918)/513

VI. /Afirmarea culturii române moderne şi semnificaţia dezbaterilor ideologice privind modernizarea României/526

BIBLIOGRAFIE/539

www.editurauniversitara.ro

Nicolae Isar


Prof. dr. Dr. Nicolae ISAR was born in 1937 in the town Slanic-Prahova.

History graduate of the University of Bucharest in 1962, then teaching in the university, covering all steps of the university, from assistant to full professor (in 1995).

Ph.D. in history in 1973, PhD 1997.

Teacher consultant in October 2007.


Specialist in the modern history of Romania, having as priorities for research and education history of culture, history, etc. institutions.

It is the second prize winner of the Romanian Academy science, "N. Iorga "1985," N. Balcescu ", 1993.

He has published 30 books, over time and over 100 scientific studies and articles in magazines.

Among the books are:


- Romanian publishers and the French cause (1854-1859), 1991 (N. Balcescu Prize of the Romanian Academy on  1993);

- National School of St. Sava and spirit of the age (1818-1859), 1994;

- Romanian principalities in the Age of Enlightenment (1770-1830), 1999 and 2005;

- The modern history of the Romanians. I (1774-1848), 2001 and 2005;

- The modern history of the Romanians. Building national state (1848-1866), 2002;

- The modern history of the Romanians. II. (1848-1878), 2003 and 2005;

- Under the sign of romance. From Prince to writer Simeon G. Bibescu Marcovici, 2003;

- European culture and national spirit. School of Gheorghe Lazar Bucharest University (1818-1864), 2004;

- Romanian Principalities in 1821-1848. Into national revival, 2004;

- Testimonials and French concerns about the Romans. Eighteenth and nineteenth centuries, 2005;

- The history of the 1848 generation. Revolution, exile - historical destiny, 2006;

- The modern history of the Romanians (1774/1784-1918), 2006;

- Under the light signal. Figures of the era from 1821, 2006;

- State-Church relations in modern Romania (1821-1914), 2007;

- Doctrine and debates legislation junimist-conservative Roman Parliament. (1891-1895), 2007;

- Nicolae Iorga in memory defense Prince Alexandru Ioan Cuza, 2007;

- Revolution of 1848 in the Romanian Principalities with a study of his personality in his vision Balcescu N. N. Silberman, 2008;

- The political history of the Romanian Principalities. From Phanariot the national reigns (1774-1829), 2008;

- From Orthodoxy to the national awakening. Life and work of Eufrosin path (1787-1858), 2008.

- Great view of Romanian Nicolae Iorga, 2009

- Romania into modernization. From Alexandru Ioan Cuza to Charles I, 2010

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 vanzari@editurauniversitara.ro

Compara produse

You must add at least one product to compare products.

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!