Parent education programs. Parental competence development training

ISBN: 978-606-591-486-5

DOI: 10.5682/9786065914865

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 149

Publisher: Universitară

Author: Simona Glăveanu

Product Code: SKU-10226 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Description
  • Download (1)
  • More details
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

In Romania there are various forms in which the parental education (courses, programs, etc..), Aimed at harmonization of parent-child relationship. Generally, they are for parents with preschool children, and adolescents after puberty.

Statistics offered by the reality of Romania on devianţele behavior of secondary school students is alarming. It is very important and theoretical investigation of bending operation in relation to parental competence Young children (between 6 and 10/11 years), look less studied, probably due to the appreciation that the child's problems at this stage are lower position on the author the mark, considering that the inclusion of parents in the formative program is essential to prevent further problems, much worse.

Combining school counselor experience (which allowed him to know the specific issues young school age) with the lecturer (as that requires constant interaction with adults and students and is supported by knowledge and analysis of learning and development of psychosocial factors in adulthood), the author conceives, implements and evaluates a program of adult education specific parenting competence development in relation to small schoolboy. This approach is mandated by results presented in the previous book ("parental competence. Models of conceptualization and diagnosis") in which the author described the operation of parental competence and developed assessment tools. The data obtained allowed the identification of the existence of their application need parental competence development and outline the way forward for this purpose - aspects materialized in training designed by the author and presented in this volume.

The author of the book is given the initiative to address a new parental education register, call the training (as a formula so rigorous that requires some specific steps and processes) result in exceeding the subjective nature that is found in other training programs / education. For example, in terms of monitoring and objective evaluation of the impact of parent education programs in Romania on the child's actual behavior, the data are almost nonexistent, but the approach presented in this volume allows a rigorous and algorithmic effect that parental behavior is changing Following training on school integration and social development.

It should be noted integrative nature of project proposed by the author: it does not disregard the individual's predisposition to assume parental role and the spontaneous development of parental competence as a result of accumulation of experience in relationship with the child, but proposes a formative approach organized to complement this intuitive learning that parents put them in possession of good practice guides.

The intersection of solid professional experience of the author and his initiative practical scientific background makes this book will become a reference in the field and recommends those who wish to find a valid response to the need to develop parental competence in Romanian society.


Assoc. Dr. Anca Irina Tanasescu

  • Programe de educaţie parentală. Training de dezvoltare a competenţei parentale

    Download

Mediul actual generează o serie de probleme: munca prelungită/în străinătate a părinţilor, copii crescuţi de bone, influenţe negative ale mass-media, fenomenul drogurilor etc., toate acestea creând premise ale eşecului şcolar, apariţiei deficienţelor de adaptare/integrare şi delincvenţei juvenile; în aceste condiţii, părinţii întâmpină dificultăţi tot mai mari în a găsi modalităţi de relaţionare eficientă cu copiii.

Dezvoltarea competenţei parentale în contextul socio-economic şi socio-cultural al României constituie o veritabilă provocare pentru psihologiei.

Termenul de competenţă parentală a fost conceptualizat de noi în anul 2008, fiind prezentat la „Conferinţa internaţională de la Sibiu” în cadrul unui studiu ce a fost publicat un an mai târziu la Editura Universitară din Bucureşti, în volumul intitulat „Cercetarea psihologică modernă: direcţii şi perspective”, coordonat de M. Milcu, W. Griebel şi Ana Raluca Sassu. Competenţa parentală reprezintă un sistem de cunoştinţe, priceperi, deprinderi şi abilităţi susţinute de trăsături de perso­nalitate specifice, ce îi permit părintelui să îndeplinească cu succes responsabilităţile parentale, să prevină şi să depăşească situaţiile de criză în favoarea dezvoltării copilului (Simona Glăveanu, 2009a).

Conceptul de competenţă parentală a cunoscut o largă recunoaştere în România, prin apariţia în anul 2010 a „Strategiei naţionale integrate de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale” susţinută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tine­retului şi Sportului.

Cercetările de specialitate atrag atenţia permanent asupra nevoii de susţinere a eforturilor educative ale părinţilor, modului de relaţionare în cadrul familiei, climatului afectiv şi intervenţiei socio-culturale.

În România se derulează programe centrate pe con­silierea şi educaţia parentală efectuate prin informarea părinţilor şi antrenarea lor prin tehnici participative, dar fără a pune accent pe evaluarea riguroasă a programului.

Drept urmare, ne propunem determinarea bazei ştiinţifice pentru proiectarea, implementarea, evaluarea şi validarea unui program de dezvoltare a competenţei parentale prin intermediul trainingului. Am utilizat acest procedeu formativ, specific educaţiei adulţilor, dar folosit mai degrabă în dezvoltarea abilităţilor profesionale şi i-am extins aria de acţiune în dome­niul consilierii familiale, pentru a realiza o evaluare algoritmică a rezultatelor dezvoltării competenţei parentale, corelate cu creşterea adaptării sociale şi şcolare a copilului.

În cadrul cercetării noastre, abordarea nu va exclude perspec­tiva tradiţională, a genezei spontane a competenţei paren­tale ca efect al experienţei şi evoluţiei psihosociale; se va urmări o completare, o maximizare a efectelor acestei dezvoltări spontane prin recurgerea la programul de training.

Programul este validat conform modelului lui D.L. Kirkpatrick (2006), ce presupune analiza reacţiei participanţilor, a învăţării, a comportamentului – ca transfer a celor învăţate în conduită concretă şi a rezultatelor – a efectului schimbării comportamentului parental asupra adaptării copilului.

Cercetarea noastră oferă un program de training valid în sprijinul „Strategiei naţionale” a M.E.C.T.S. (menţionată ante­rior şi a cărei existenţă dovedeşte nevoia stringentă de inter­venţie pe acest palier).

Cartea a inclus, dincolo de problematica ştiinţifică, şi rezultatele experienţei profesionale de psiholog – consilier şcolar, ca urmare oferind cititorilor:

a) o analiză succintă a teoriilor;

b) metode de diagnoză a relaţiilor părinţi-copii („Chestionarul de investigare a competenţei parentale” şi „Grilele de observare şi evaluare” ale dinamicii acesteia şi ale comportamentului copilului la şcoală);

c) o introducere în demersul de concepere, implementare şi evaluare a unui training adresat adulţilor, dar şi un model de validare a acestuia – etape aplicate pentru dezvoltarea competenţei parentale.

De aceea, cartea se adresează atât specialiştilor din domeniul consilierii şcolare şi/sau familiale, educaţiei adulţilor şi trainingului, cât şi studenţilor la facultăţi, cursuri de masterat şi alte forme de învăţământ cu profilele mai sus menţionate.

Designul cercetării descris în această carte este o continuare a unei macro-cercetări a cărei bază a fost structurată în primul volum intitulat „Competenţa parentală. Modele de concep­tualizare şi diagnoză (Parental Competence Questionnaire)” (329 pag.), apărut la Editura Universitară în anul 2012. În cadrul acestuia, prin sintetizarea concepţiilor ştiinţifice, au fost puse la dispoziţia specialiştilor în domeniul consilierii şcolare/familiale metode de evaluare a relaţiei părinţi-copii, a căror analiză din perspectiva calităţilor psihometrice a dovedit caracterul valid al acestora şi etalonarea pe populaţia românească.
 

Conţinutul ambelor volume a fost elaborat prin preluarea şi reorganizarea textului tezei noastre de doctorat „Studiul compe­tenţei parentale: o abordare structural-dinamică în scopul proiectării unui program de formare-dezvoltare”, care a fost apreciată în anul 2011 de Comisia Institutului de Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române cu distincţia MAGNA CUM LAUDE.

Simona Maria Glăveanu

Prefaţă / 9

Cuvânt înainte / 11


PARTEA ÎNTÂI
PROGRAME DE DEZVOLTARE A COMPETENŢEI PARENTALE

Capitolul I  
PROGRAME NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE DE EDUCAŢIE PARENTALĂ  / 14
1. Un model de educaţie parentală în concepţie românească (Ecaterina Vrăşmaş) / 15
2. Strategia naţională integrată de formare şi dezvoltare a competenţelor parentale / 17
3. Design-uri formative experimentate / 20
    3.1. Programul Richard R. Abidin / 20
    3.2. Programul Portage pentru părinţi / 22
4. Evenimentul „Evidence-Based Parent Education Programs and  Best Practicesto Promote Positive Parenting” / 24

Capitolul II
TRAININGUL – PROCEDEU ÎN DEZVOLTAREA COMPETENŢEI PARENTALE  / 29
1. Factori psihosociali ai învăţării la vâsta adultă / 30
    1.1. Teoriile învăţării / 31
    1.2.  Caracteristicile actului de învăţare la vârsta adultă  / 33
2. Conţinut, metodologie şi etape în programul de training / 39
    2.1.  Identificarea nevoii de formare / 41
    2.2.  Definirea obiectivelor instruirii / 42
    2.3.  Proiectarea programului de training / 43
    2.4.  Metode de formare / 51
          2.4.1. Expunerea / 51
          2.4.2. Prelegerea / 52
          2.4.3. Demonstraţia / 54
          2.4.4. Discuţia / 55
          2.4.5. Studiul de caz / 60
          2.4.6. Scenariile pe roluri / 62
          2.4.7. Studiul independent / 63
          2.4.8. Formarea dirijată prin sarcină / 63
          2.4.9. Rezolvarea de probleme / 64
          2.4.10. Instruirea pe suport tehnologic / 65
    2.5. Testarea-pilot a programului de instruire / 66
    2.6. Implementarea propriu-zisă a programului de instruire / 67
    2.7. Evaluarea trainingului – modele de validarea unui program de instruire  / 71
          2.7.1.  Modelul lui D.L. Kirkpatrick (1967, 2006) / 74
          2.7.2.  Modelul lui P.B. Warr, M. Bird şi N. Rackham (1970) / 76
          2.7.3.  Modelul lui S. Mann şi L.T. Robertson (1996) / 76
          2.7.4.  Modelul lui M. Wilson (1999) / 77


PARTEA A DOUA
CERCETARE

Capitolul III 
METODOLOGIA CERCETĂRII  / 81
1. Obiective / 81
2. Ipoteze / 81
3. Subiecţi / 81
4. Etape / 83
5. Metode / 84
    5.1. Instrumente folosite pentru examinarea părinţilor / 84
          5.1.1. Inventarul C.C.P. (Simona Maria Glăveanu) /84
          5.1.2.  Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didatice asupra dinamicii competenţei parentale (Simona Maria Glăveanu) / 88
    5.2. Instrumente folosite pentru examinarea copiilor / 89
          5.2.1. Chestionarul W.M.(R.S. Woodworth – E. Mathews)  / 89
          5.2.2. Grila de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale din perspectiva cadrelor didactice (Simona Maria Glăveanu) / 91

Capitolul IV
PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR  / 93

Capitolul V 
CONCLUZII  / 108

BIBLIOGRAFIE / 112

ANEXE / 122

Anexa 1 – Promovarea unui modul de training printr-un afiş pe panoul şcolii / 122
 

Anexa 2 – Inventarul C.C.P. / 123

Anexa 3 – Grila de evaluare a percepţiei cadrelor didactice asupra dinamicii competenţei parentale / 131

Anexa 4 – Grilă de observare şi evaluare a comportamentului copilului la şcoală şi de investigare a evenimentelor familiale (din perspectiva cadrelor didactice) / 133

Anexa 5 – Structura programului de training. Dezvoltarea competenţei parentale / 135

 

Simona Glăveanu


Simona Maria Glăveanu is assistant professor in the Department of Psychology Ph.D. Ecological University Bucharest. Teaching activity includes psychological counseling in schools, group dynamics, etc.. He participated in numerous scientific conferences, published over 25 studies, research in books and national and international journals.

Among these include selective:

Scientia socialism, Lithuania - Validating the training schedule for Parental Competence in,, Problems of Psychology in the 21st Century ", Vol 2, (2012).

The Romanian Academy, Bucharest has published:
Stress resistance resource of parenting competence, Psychology Review, Volume 58 No.1 (2012),
- Parental models revealed the familiar picture - approach nomotetics in, Journal of Psychology, Vol 57 No. 1 (2011), Ethno-cultural particularities in adult education, philosophical-psychological research, No.2, (2010).

At Editura Universitara, Bucharest has also published:
- Family and psycho-behavioral development of children, Health psychology, Avram, E. (Eds.) (2010);
- Diagnosis of verbal communication as a vehicle stability / instability of conjugal informal, in Modern research in psychology. Individual, group, organization: applied studies, Milcu, M. (Eds.) (2010);
- A multifactorial model of parental competence, Modern psychological research: Directions and perspectives vs. quantitative research. Qualitative research, Milcu, M, Griebel, W.; Sassu, R. (Eds.) (2009);
- Management of psychological services in education, Psychology in modern organizations, Avram, E. (Eds.) (2008).


In other publishers, has published:
- The family - mediating factor in delinquency behavior in "Trends and perspectives in addressing psychological and sintalităţii human uniqueness", MAI publishing house, Bucharest (2010);
- Development of basic social skills in young career management, Prospects for career development of young in European context ", Sigma Publishing House, Bucharest (2009);
- Coordinates the pedagogical counseling of children and youth with conduct disorder, Neuroscience and Clinical Psychology, Avram, E., Tătăreanu, L. (Eds.), Didactic and Pedagogic Publishing House, Bucharest (2009).


If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!