A life for an ideea

ISBN: 978-606-591-398-1

DOI: 10.5682/9786065913981

Publisher year: 2012

Edition: I

Pages: 342

Publisher: Universitară

Author: Octavia Bogdan

Product Code: SKU-10117 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Description
  • Download (1)
  • More details
  • Authors
  • Reviews (0)

On March 1, 2011, prof. Dr. Octavia Bogdan crosses the threshold of three quarters of a century before his birth. From this period, five decades has affected scientific research, and the last two and higher education geographically, standing in a long and fruitful work done in the service of Romanian geography.(...).

In his long career has addressed several research directions that: landşaftologie, geomorphology, populating the atmosphere, environmental protection, meteorology and climatology, regional geography, geographical environment, tourism geography, history, geography. The greatest contributions, however, brought in topoclimatologiei, initiated by Prof. V. Mihailescu (1957), he worked nearly four decades, unknown domain to its entry into institutes, being creative school, after 1990, work was focused in particular on another new area, namely, that of natural and anthropogenic hazards and risks in general and climate in particular, which earned praise from many country and abroad.

Prof. Dr. Ion Velcea
Founding Dean of the Faculty of Geography of Tourism, Sibiu
Rector of the Christian University  "Dimitrie Cantemir", Bucharest

It is obvious that we are dealing with a straight, without deviation, without question, frankly, my colleague showing more willingness, made entirely in the service of an idea, that to overcome the initial environment, despite any obstacles, since the related socio-economic condition. Its values ​​have remained the same in his early youth and have not changed, have not been "modernized", as temptations time: family, teachers, and profession, tenacious and honest work, giving all the energy in order to achieve a noble knowledge necessary to enable a material level, although modest compared with the others, but enough to do it. It was and is a permanent competition with itself and with others.

Dr. Elena Teodoreanu
 We approach to the final station of our life train station.
From it a throw a shower of beautiful feelings where I 
incorporated my faith for good times for the Romanian geography and all her servants. Certainly it will.


The author

La 1 Martie 2011, Prof. univ. dr. Octavia Bogdan traversează pragul celor trei sferturi de veac de la naşterea sa. Din această perioadă, cinci decenii le-a afectat cercetării ştiinţifice, iar ultimele două şi învăţământului geografic superior, remarcându-se printr-o lungă şi prodigioasă activitate depusă în slujba geografiei româneşti.

Octavia Bogdan este absolventa Facultăţii de Geologie-Geografie (secţia de Geografie) a Universităţii din Bucureşti, promoţia 1960. De la absolvirea facultăţii până la 1 ianuarie 2008 lucrează neîntrerupt în Institutul de Geografie al Academiei Române, trecând prin toate treptele ierarhice ale activităţii de cercetare ştiinţifică, de la cercetător ştiinţific stagiar, până la ultima treaptă, de cercetător ştiinţific principal gr. I, iar după această dată, ca cercetător ştiinţific onorific.
 

În 1976 a obţinut titlul de doctor în geografie la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, având ca teză de doctorat Contribuţii la studiul climei Bărăganului, realizată sub coordonarea Prof. univ. dr. Ion Gugiuman, publicată în 1980, în Edit. Academiei R.S.România sub titlul de Potenţialul climatic al Bărăganului, teză apreciată mult, atât în ţară, cât şi peste hotare.
 

În îndelungata sa carieră a abordat mai multe direcţii de cercetare ca: landşaftologie, geomorfologie, poluarea atmosferei, protecţia mediului, meteorologie şi climatologie, geografie regională, mediul geografic, geografia turismului, istoria geografiei. Cele mai mari contribuţii însă, le-a adus în domeniul topoclimatologiei, iniţiat de prof. V. Mihăilescu (1957), în care a lucrat circa patru decenii, domeniu necunoscut până la data intrării sale în institut, fiind considerată creator de şcoală; după 1990, activitatea sa a fost orientată, în special, asupra unui alt domeniu nou şi anume cel al hazardelor şi riscurilor naturale şi antropice în general şi climatice în special, care i-au adus numeroase aprecieri din ţară şi de peste hotare.
 

Ca membră a Institutului de Geografie a participat la realizarea a circa 85 teme de cercetare şi contracte cu terţi beneficiari ca şi la numeroase granturi cu Academia Română şi CNCSIS, înscriindu-se de fiecare dată pe linia progresului în geografie. 

Dintre temele de cercetare cele mai importante cităm: Cercetări topoclimatice pe Valea şi în Delta Dunării, Cercetări topoclimatice în Subcarpaţii de Curbură – perimetrul staţiunii de Cercetări Geografice Pătârlagele, jud. Buzău, Harta topoclimatică a României, scara 1:1 500 000 şi scara 1:200 000 (aceasta din urmă pe foi topografice, în calitate de coordonator şi autor, la care au mai colaborat colectivele de geografie de la UBB – Cluj-Napoca şi Staţiunea de Cercetări „Stejarul” – Piatra-Neamţ); Cercetări climatice pentru Tratatul de Geografie a României (vol. I şi V), Atlase geografice şcolare, Cercetări topoclimatice în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, Lacurile de acumulare din R.S.România, Excesul de precipitaţii din Câmpia Română de NE, Rezervaţiile naturale din România, Hazardele meteo-climatice şi Recordurile climatice din România etc., în calitate de coordonator, iar la unele şi în calitate de co-coordonator.

Rezultatele activităţii sale de cercetare ştiinţifică se regăsesc înseriate în numeroase comunicări ştiinţifice susţinute la diferite manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, precum şi în diferite lucrări fundamentale ale Institutului de Geografie, dintre care cităm: Geografia Văii Dunării româneşti (1969), Geografia României I, Geografia Fizică (1983), Geografia României, V, Câmpia Română, Dunărea, Podişul Dobrogei, Litoralul Românesc al Mării Negre şi Platforma Continentală (2005), Excesul de umiditate din Câmpia Română de NE (1979), Studii geografice cu elevii asupra calităţii mediului înconjurător (1981), Potenţialul mediului din Subcarpaţii Buzăului (1989), Hazardele naturale din Carpaţii şi Subcarpaţii dintre Trotuş şi Teleajen (2005), România. Spaţiu, Societate, Mediu (în limba română - 2005 şi în limba engleză - 2006), Delta Dunării. Rezervaţia Biosferei (2006, 2008 – două ediţii) etc.

De asemenea, a participat la realizarea unor atlase geografice naţionale precum Atlas. R.S.România (1972-1979), Atlasul geografic şcolar (1985), România. Mediul şi Reţeaua Electrică de Transport (2002) şi România. Calitatea Solurilor şi Reţeaua Electrică de Transport (2004) etc., la ultimele două şi, în calitate de coeditor.

În afară de acestea a publicat şi alte volume ca autor unic, coautor, coordonator, co‑coordonator sau editor, dintre care cităm: Clima Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură dintre Slănicul Buzăului şi Teleajen (1974), Fenomene climatice de iarnă şi de vară (1978), Judeţul Ialomiţa (1970) şi Judeţul Alba (1980), Topoclimatologia României. Bibliografie selectivă adnotată (1987), Carpaţii Meridionali. Clima, hazardele meteo-climatice şi impactul lor asupra turismului (2008), Riscurile climatice din România (1999) şi Hazardele meteo-climatice din zona temperată. Geneză şi vulnerabilitate cu aplicaţii la România (2007) etc. La acestea se adaugă circa 300 de articole şi alte materiale ştiinţifice originale referitoare la diferite subiecte abordate pe parcursul carierei sale.

Toate acestea pun în lumină activitatea ştiinţifică, multilaterală şi complexă a colegei noastre, Prof. univ. dr. Octavia Bogdan.

Pe parcursul activităţii sale, Octavia Bogdan a efectuat şi o muncă de îndrumare ştiinţifică în calitate de şef al colectivului de topoclimatologie (din 1975) şi ulterior de Climatologie, iar în ultima parte, de Hidrologie-Climatologie (până la ieşirea la pensie la 1.I.2008), precum şi în calitate de conducător de doctorat din 1996, obţinând până în prezent 26 de doctori în geografie, dintre care 15 şi-au publicat teza de doctorat.

La frumoasa sa pregătire profesională au contribuit şi schimburile de experienţă realizate în cadrul temelor de cercetare interacademice, cu diferite institute de geografie străine (cu care ocazie a susţinut şi diferite comunicări ştiinţifice, singură sau în colaborare). Printre acestea cităm câteva: Bulgaria - Sofia (1972, 1996); Polonia - Krakovia (1969, 1986) şi Varşovia (1986); URSS - Moscova (1976); RP Chineză - Beijing, Changchun, Chengdu şi Nanjing (1988); Cehoslovacia - Brno (1989); Grecia - Tessaloniki (1993); Franţa - Aix-en-Provence (1997, 1998, 1999); Republica Macedonia - Ohrid (2008, 2010); Republica Moldova – Chişinău (1992, 1994, 2000, 2005) etc.

În ultimele două decenii, activitatea de cercetare ştiinţifică a Prof. univ. dr. Octavia Bogdan a fost dublată de cea didactică, desfăşurată în învăţământul geografic universitar.

Astfel, în perioada 1992-1995 devine profesor univ. dr. asociat la Facultatea de Geografie şi Turism a Univ. „Dacia” din Buzău, unde susţine cursul, lucrările practice şi practica de vară cu studenţii la disciplina Meteorologie-Climatologie.

În perioada 1995-1997, acelaşi curs îl predă, tot ca profesor asociat la Facultatea de Geografie a Univ. „Columna” din Bucureşti, iar în anul 1997-1998 (primul semestru), la Facultatea de Geografie a Universităţii „Spiru Haret”, Bucureşti.

Din 1999, devine profesor universitar asociat, iar din 2000 profesor titular la Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu, prima facultate din ţară cu acest profil. Aici a susţinut în conformitate cu programa analitică, mai multe cursuri după cum urmează: Meteorologie-Climatologie, Riscuri naturale şi tehnogene, Climatologie-Topoclimatologie turistică, Hazarde climatice, Geografia Mediului, Ecologie şi Protecţia Mediului etc., cursuri mult apreciate de studenţi pentru solida documentare ştiinţifică, pasiunea şi tactul pedagogic de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei sale profesionale.

În paralel cu aceste cursuri susţinute la studenţi, Prof. Octavia Bogdan a susţinut cursuri şi la diferitele forme de master care se desfăşoară în facultatea de Geografia Turismului – Sibiu, a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” cu sediul în Bucureşti.

Reuşita lecţiilor sale s-a datorat şi cursurilor universitare şi volumelor de specialitate publicate ca autor unic sau în colaborare, în sprijinul pregătirii studenţilor. Printre acestea cităm: Riscurile climatice din România (1999), Bazele metodologice ale Meteorologiei (2006), Hazardele meteo-climatice din zona temperată (2007), Geografia Mediului (2008), Bazele teoretice ale Meteorologiei (2009), iar în prezent este gata pentru publicare volumul intitulat Bazele teoretice ale Climatologiei.

Pe lângă toate acestea, Prof. Octavia Bogdan este o prezenţă activă în mijlocul studenţilor, pe care îi îndrumă cu competenţă şi multă bunăvoinţă la cursuri, lucrări practice, pentru o bună pregătire a examenelor, a comunicărilor pentru cercul ştiinţific studenţesc şi ulterior pentru finalizarea lor prin publicare, precum şi pentru o bună pregătire a lucrărilor de licenţă şi de dizertaţie, participând totodată şi ca membră în comisiile de examen.

În acelaşi timp, Prof. Octavia Bogdan a participat şi la realizarea temelor de cercetare ştiinţifică ale facultăţii noastre, care ulterior au fost publicate, ca de exemplu: Habitatul rural subcarpatic Cornu (Jud. Prahova, 2004), Caracterizarea geografică a Sucursalei de Transport al Energiei Electrice Sibiu (2006), Atlasul Geografic al Judeţului Sibiu (2010) etc.

Totodată, merită subliniată colaborarea sa la realizarea a două volume de geografie istorică, dedicate celor care au fost Sorina Vlad Rădulescu (1943-2005) – conferenţiar univ. dr., precum şi Valeria-Amelia Velcea, prof. univ. dr., mentorul multor generaţii de geografi care a luminat peste cinci decenii învăţământul geografic românesc, volume scrise cu multă căldură şi simţire.

În cadrul Facultăţii de Geografia Turismului din Sibiu, Prof. univ. dr. Octavia Bogdan a deţinut şi unele funcţii didactico-ştiinţifice ca: şef de catedră (2004-2009), director de master (2008-2009), responsabil al Comisiei de cercetare ştiinţifică, redactor responsabil adjunct al Revistei Geo-Carpathica (din 2004 - prezent) şi membră în comitetul de redacţie al revistelor Geo-Carpathica (din 2003 - prezent) şi Alpii Transilvaniei (din 2004 - prezent), domenii în care s-a remarcat prin competenţă profesională şi mult spirit de întrajutorare.

Pentru meritele sale deosebite în cercetarea geografică, Prof. univ. dr. Octavia Bogdan a fost distinsă cu Premiul Academiei „Gheorghe Murgoci”/1983, pentru colaborarea sa la Geografia României, I, Geografia Fizică, în calitate de autor, coautor, co-coordonator al capitolului Clima şi membră în Comitetul de redacţie al volumului. Adăugăm aici şi Premiul Asociaţiei Inginerilor din România/2002 pentru colaborarea sa la Atlasul Geografic, România. Mediu şi Reţeaua Electrică de Transport, precum şi Premiul „Nicolae Cernescu” acordat de Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice pentru colaborarea sa la Atlasul Geografic. România, Calitatea Solurilor şi Reţeaua Electrică de Transport.

Alte distincţii şi diplome au fost acordate de The American Biographical Institute (2002), Institutul de Geografie (1994), Societatea de Geografie (1975, 1995, 2000), Institutul de Meteorologie (1984), Facultatea de Geografie a Universităţii din Bucureşti (2000), Facultatea de Geografia Turismului – Sibiu (2000, 2005, 2010), ASE – Bucureşti (1998, 2001), Ministerul Administraţiei şi Internelor – Comandamentul Protecţiei Civile (2000, 2004), precum şi diplome de merit şi insigne oferite de Facultatea de Geografie-Geologie a Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi (2004) şi Administraţia de Meteorologie (2004) etc.

La împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani de viaţă şi de peste 50 de ani de activitate ştiinţifică, dublată în ultimele două decenii de activitatea didactică, Prof. univ. dr. Octavia Bogdan se găseşte în plină putere de muncă şi maturitate ştiinţifică, cu o agendă de lucru încărcată cu noi proiecte pentru activitatea de perspectivă.  Capacitatea de creaţie ştiinţifică, reflectată prin lucrările de factură meteo-climatică, dârzenia în activităţile didactice pentru comunicarea celor mai moderne metode de cercetare ştiinţifică şi pasiunea cu care abordează problemele moderne ale geografiei contemporane dovedesc personalitatea ştiinţifică a D-nei Prof. univ. dr. Octavia Bogdan.

Calitatea de conducător de doctorat şi de autor al numeroaselor lucrări ştiinţifice şi cursuri universitare, recunoscute pe plan naţional şi internaţional, i-au permis să creeze o veritabilă şcoală de climatologie. De remarcat este faptul că majoritatea tezelor de doctorat, coordonate de Domnia Sa, au fost tipărite şi apreciate pentru viziunile moderne în analiza fenomenului climatic. Premiul Academiei Române, precum şi cele acordate de AGIR şi ASAS, Diplomele de excelenţă acordate de universităţile din ţară şi străinătate, participările la colocviile naţionale şi internaţionale demonstrează prodigioasa activitate ştiinţifică, înscriindu-se printre marile personalităţi ale geografiei din România.

Volumul de faţă cu caracter bio-bibliografic are menirea de a prezenta succint prodigioasa activitate ştiinţifică şi didactică a Prof. univ. dr. Octavia Bogdan, cu care Institutul de Geografie şi Facultatea de Geografia Turismului - Sibiu se mândresc.

Îi dorim în continuare ani mulţi cu sănătate deplină şi o activitate ştiinţifică la fel de prodigioasă şi prosperă pentru a duce la bun sfârşit, cât mai multe dintre proiectele sale viitoare.

 

LA MULŢI ANI, MULT STIMATĂ COLEGĂ, OCTAVIA BOGDAN!

 

 

                                                                         Prof. univ. dr. Ion Velcea

Octavia Bogdan

If you want to express your opinion about this product you can add a review.

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!