Civil law. Heritage

ISBN: 978-606-28-0055-0

DOI: 10.5682/9786062800550

Publisher year: 2014

Edition: I

Pages: 360

Publisher: Universitară

Author:

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu
Alexandru Ticlea
Product Code: SKU-10966 Do you need help? 0745 200 718 / 0745 200 357
  • Download (1)
  • Content
  • Authors
  • Reviews (0)

CAPITOLUL I. PROBLEME GENERALE PRIVIND MOSTENIREA /13

§1. Notiuni generale /13

1. Notiunea de mostenire/13

2. Felurile de mosteniri/15

§2. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale/19

1. Trasaturile specifice ale transmisiunii succesorale/19

2.  Principiul unitatii si indivizibilitatii mostenirii/22

§3. Deschiderea mostenirii  /25

1. Preliminarii/25

2. Data deschiderii mostenirii/26

3. Locul deschiderii mostenirii/28

 CAPITOLUL II. CONDITIILE GENERALE ALE DREPTULUI DE A MOSTENI /33

§1. Notiune si enumerare /33

1. Notiune/33

2. Enumerarea conditiilor/33

§2. Capacitatea succesorala /34

1. Reglementare/34

2. Persoanele care au capacitate succesorala/34

3. Persoanele disparute/39

4. Persoanele juridice/40

5. Persoane care nu au capacitate succesorala/41

§3. Nedemnitatea succesorala /44

1. Definitie/44

2. Cazurile de nedemnitate/44

A. Nedemnitatea de drept/45

B. Nedemnitatea judiciara/46

3. Efectele nedemnitatii/48

§4. Vocatia (chemarea) succesorala /49

1. Notiune/49

2. Vocatia succesorala generala si concreta/50

3. Limitarea vocatiei succesorale/50

 CAPITOLUL III. MOSTENIREA LEGALA /51

§1. Devolutiunea legala a mostenirii /51

1. Notiune/51

2. Forme ale devolutiunii mostenirii/51

§2. Principiile devolutiunii legale a mostenirii /54

1. Principii calauzitoare ale devolutiunii legale/54

2. Organizarea tehnica juridica a principiilor devolutiunii legale.Exceptii de la aceste principia/55

3. Ordinea de preferinta intre rude/56

B. /Gradul de rudenie/58

§3. Reprezentarea succesorala /60

1. Natura juridica si rostul institutiei/60

2. Cazurile in care reprezentarea este admisa/62

3. Conditiile reprezentarii/63

4. Efectele reprezentarii/64

B. Impartirea pe tulpini/65

C. Modul cum se produc efectele reprezentarii/67

§4. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de mostenitori legali /... 67

1. Preliminarii/67

2. Vocatia succesorala izvorata din rudenie/68

A) Clasa descendentilor (clasa intai)/68

B) Clasa ascendentilor privilegiati si a colateralilor privilegiati (clasa a doua)/70

C) Clasa ascendentilor ordinari (clasa a treia)/76

D) Clasa colateralilor ordinari (clasa a patra)/77

3. Vocatia succesorala legala a sotului supravietuitor/77

A. Conditii/78

B. Catimea drepturilor succesorale ale sotului supravietuitor/80

C. Caracterele juridice ale dreptului succesoral al sotului supravietuitor/83

D. Drepturile succesorale accesorii ale sotului supravietuitor/84

E.   Natura juridica a drepturilor accesorii/86

F.   Dreptul vremelnic de abitatie/87

§5. Mostenirea vacanta /89

1. Reglementare/89

2. Notiunea de „mostenire vacanta”/90

3. Beneficiarii mostenirilor vacante/91

CAPITOLUL IV. MOSTENIREA TESTAMENTARA /94

§1. Devolutiunea mostenirii prin act juridic /94

§2. Testamentul /95

1. Testamentul ‑ forma juridica prin care se dispune pentru cauza de moarte de bunurile mostenirii/95

3. Continutul testamentului/98

4. Conditiile de fond pentru validitatea testamentului/102

A. Capacitatea de a dispune si de a primi prin testament/102

B. Incapacitatile speciale de a primi prin testament/107

C. Viciile vointei testatorului/111

D. Cauza testamentului/116

5. Conditiile de forma pentru validitatea testamentului/118

A. Forma scrisa/118

B. Interdictia testamentului conjunctiv/121

6. Diferite feluri de testament/121

A. Testamentul olograf/122

B. Testamentul authentic/127

C. Testamentele privilegiate/130

D. Testamentul avand ca obiect sume de bani, valori sau titluri de valoare/133

E. Testamentul facut de un testator roman in strainatate/134

 CAPITOLUL V. PRINCIPALELE DISPOZITII CUPRINSE IN TESTAMENT /135

§1. Legatul/135

1. Precizari prealabile/135

2. Notiunea de „legat”/136

3. Desemnarea legatarului/136

4. Clasificarea legatelor/138

5. Cauzele de ineficacitate a legatelor/144

A. Nulitatea legatelor/144

B. Caducitatea legatelor/145

C. Revocarea legatelor/147

6. Dreptul de acrescamant/149

§2. Dezmostenirea /152

1. Notiune/152

2. Felurile dezmostenirii/153

3. Efectele dezmostenirii/154

4. Nulitatea dezmostenirii/154

§3. Executiunea testamentara /155

1. Notiune/155

2. Atributiile executorului testamentary/156

3. Incetarea executiunii testamentare/157

CAPITOLUL VI. LIMITELE DREPTULUI DE A DISPUNE DE BUNURILE MOSTENIRII /158

§1. Precizari prealabile /158

1. Ratiunea reglementarii/158

2. Enumerare/158

§2. Interdictia incheierii unor pacte asupra unei mosteniri viitoare /159

1. Notiune/159

2. Conditii/160

§3. Interdictia substitutiilor fideicomisare si a liberalitatilor reziduale  /162

1. Substitutiile in Codul civil actual/162

2. Notiunea si elementele substitutiei fideicomisare/162

3. Libertatile reziduale/164

§4. Interdictia actelor juridice care incalca rezerva succesorala /165

1. Justificarea interdictiei/165

2. Notiunea si caracterele juridice ale rezervei succesorale/166

3. Mostenitorii rezervatari/168

4. Cotitatea disponibila speciala a sotului supravietuitor in concurs cu copiii dintr‑o casatorie anterioara a defunctului/170

5. Masa succesorala. Calculul rezervei si cotitatii disponibile/173

6.  Imputarea liberalitatilor si cumulul rezervei cu cotitatea disponibila/176

7. Reductiunea liberalitatilor care incalca rezerva succesorala/178

CAPITOLUL VII. TRANSMISIUNEA MOSTENIRII /183

§1. Patrimoniul defunctului ‑ obiect al transmisiunii succesorale /183

1. Preliminarii/183

2. Activul mostenirii/184

3. Pasivul mostenirii/185

§2. Transmisiunea activului mostenirii /186

1. Transmisiunea universala si cu titlu universal/186

2. Transmisiunea cu titlu particular/187

§3. Transmisiunea pasivului mostenirii /187

1. Precizari prealabile/187

2. Mostenitorii care au obligatia de a suporta pasivul mostenirii/188

3. Intinderea raspunderii mostenitorilor pentru pasivul mostenirii /188

§4. Dobandirea posesiunii mostenirii /189

1. Consideratii introductive/189

2. Dobandirea de drept a posesiunii de catre mostenitorii legali sezinari/190

3. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari/191

4. Predarea legatelor/191

§5. Retransmiterea mostenirii /193

CAPITOLUL VIII. DREPTUL DE OPTIUNE SUCCESORALA /195 

§1. Probleme generale /195

1. Dreptul subiectiv de optiune succesorala/195

2. Subiectul dreptului de optiune succesorala/196

3. Caracterele juridice ale actului de optiune succesorala/199

4. Prescriptia dreptului de optiune succesorala/202

§2. Acceptarea mostenirii /207

1.  Consideratii introductive/207

2. Acceptarea voluntara/209

3. Acceptarea fortata/213

4. Efectele acceptarii /214

§3. Inventarul bunurilor si masurile speciale de conservare a lor / 214

1. Intocmirea inventarului/214

2. Procesul‑verbal de inventariere /215

3. Masurile speciale de conservare a bunurilor /215

4. Masurile speciale privind sumele de bani si alte valori/216

§4. Renuntarea la mostenireE /217

1.  Notiune/217

2. Conditiile cerute pentru renuntarea la mostenire/217

3. Efectele renuntarii la mostenire/220

4. Revocarea renuntarii la mostenire/221

CAPITOLUL IX. PROCEDURA SUCCESORALA NOTARIALA /223

§1. Reglementarea si caracterele procedurii succesorale notariale /223

1. Reglementarea procedurii succesorale notariale/223

2. Caracterele procedurii succesorale notariale/224

3. Caracterul facultativ al procedurii succesorale notariale/226

§2. Competenta notarului public si deschiderea procedurii succesorale/ 227

1. Competenta notarului public/227

2. Deschiderea procedurii succesorale notariale /230

3. Masuri de conservare a bunurilor mostenirii si administrarea lor /231

§3. Desfasurarea  procedurii succesorale  /232

1. Citarea mostenitorilor/232

2. Operatiunile efectuate de notarul public/232

3. Eliberarea certificatului de mostenitor/233

§4. Suspendarea procedurii succesorale/234

CAPITOLUL X. DOVADA CALITATII DE MOSTENITOR / 236

§1. Mijloacele de dovada a calitatii de mostenitor /236

1. Certificatul de mostenitor/236

A.   Caracterele juridice si functia certificatul de mostenitor/237

B.   Puterea doveditoare a certificatului de mostenitor/243

2. Alte mijloace de proba admise de lege/246

§2. Petitia de ereditate  /249

1.  Notiunea si caracteristicile petitiei de ereditate/249

2. Efectele petitiei de ereditate/251

3. Termenul de prescriptie/253

CAPITOLUL XI. NDIVIZIUNEA SI IMPARTEALA MOSTENIRII /254

§1. Indiviziunea mostenirii /254

1.  Notiunea de indiviziune succesorala/254

2. Regimul juridic al indiviziunii succesorale/255

3. Imprescriptibilitatea dreptului de a cere iesirea din indiviziune/ 258

§2. Partajul succesoral /260

1. Notiuni generale/260

2. Cererea de imparteala a mostenirii/265

3. Obiectul impartelii/267

4. Lichidarea pasivului succesoral/271

5. Raportul succesoral/275

A.   Raportul donatiilor/276

B.   Raportul datoriilor/284

6.   Formele partajului/286

A.   Partajul conventional/286

B.  Partajul judiciar/288

7. Efectele partajului/293

8. Obligatia de garantie intre comostenitori/294

9. Dreptul creditorilor de a interveni la partajul succesoral/295

10. Desfiintarea partajului/296

§3. Partajul de ascendent /298

1. Notiuni generale/298

2. Cerintele de forma ale partajului de ascendant/299

3. Cerintele de fond ale partajului de ascendant/299

4. Efectele partajului de ascendant/301

5. Cauze de ineficacitate a partajului de ascendant/302

XII. ANEXA 1. TESTE GRILA /304

RASPUNSURI /358

Corneliu Turianu
Corneliu Turianu


He was born on August 20, 1940, in Negreni, Olt County.

Graduated in Law from the University of Bucharest in 1966.

Doctor of Law in 1985.


Professional experience:

01.02.1958-15.11.1958
- Registrar of Caracal

06.12.1958-07.10.1960
- Built on military

16.10.1960-01.10.1961
- Caracal Court bailiff

01.09.1966-16.01.1967
- District Court Judge 23 August

16.01.1967-16.12.1968
- District Court Judge in August

01.02.1969-11.10.1971
- A District Court judge

11.10.1971-01.08.1979
- Deputy District Court Judge in August

01.08.1979-01.02.1990
- Judge, County Court division president

01-02-1990-20.07.1990
- Supreme Court Judge

20.07.1990-10.10.1991
- County Court Judge

10.10.1991-14.07.1993
- President of the County Court

14.07.1993-24.10.1996
- County Court Judge

24.10.1996-03.12.2000
- Senator

15.12.2000-01.06.2004
- Rector of the University "Spiru Haret" University, Bucharest

01.06.2004-01.02.2006
- Dean of the Faculty of Law, University "Spiru Haret"Teaching:

1992-1996
- Professor at the National Institute for Magistrates' Professional Training


1996-1997
- Professor of Civil Law University "HYPERION"

1997-1998
- Professor at the Academy of Economic Studies

1998-2005
- Professor of Civil Law of the University "Spiru Haret"

2005-present
- Head doctor, Police Academy "Alexandru Ioan Cuza"

2006-present
- Professor of Civil Law University "GREEN"


Author of 82 books, of 215 studies and articles.


Editor magazines, books editor of Unocal and publications.


He participated in numerous scientific.


Research associate at the Institute of Sociology of the Romanian Academy.


Head Department of Linguistics, Theoretical Linguistics Society, Bucharest

corneliuturianu.blogspot.ro 


Alexandru Ticlea

write a review


The review was sent successfully.

Customer Support Monday - Friday, between 8.00 - 16.00

0745 200 718 0745 200 357 comenzi@editurauniversitara.ro
close

Compare

You must add at least one product to compare products.

close

Was added to wishlist!

Was removed from wishlist!